Bedrijfsprocesmodel

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 14 okt 2018 om 14:14
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Het bedrijfsprocesmodel is sterk gerelateerd aan het bedrijfsfunctiemodel. Beiden beschrijven wat een instelling voor hoger onderwijs en onderzoek doet. Het bedrijfsfunctiemodel legt echter de nadruk op wat een instelling doet, terwijl het bedrijfsprocesmodel de nadruk legt op hoe een instelling dat doet. Daarbij kijkt het vooral naar afhankelijkheden van functies, hun volgordelijkheid en de momenten in tijd waarop ze plaats vinden. Het beschrijft vooral ketens van activiteiten. In tegenstelling tot bedrijfsfuncties bevatten bedrijfsprocessen al keuzes voor de inrichting. Omdat het bedrijfsprocesmodel op een hoog abstractieniveau is gedefinieerd is het nog op alle instellingen van toepassing. De bedrijfsprocessen zijn expliciet gekoppeld aan de bedrijfsfuncties die zij ondersteunen. Ze zijn niet uitgewerkt tot op het niveau van processtappen; deze uitwerking is aan instellingen zelf. In veel gevallen lijkt de naam van een bedrijfsfunctie op die van het bedrijfsproces. Dat is niet toevallig; een belangrijk deel van veel bedrijfsprocessen is het uitvoeren van activiteiten die deel uitmaken van één bedrijfsfunctie. Het bedrijfsproces gaat echter wel verder; het beslaat ook alle andere activiteiten die nodig zijn om tot een bepaald resultaat te komen, inclusief activiteiten die deel uitmaken van de ondersteuning of bedrijfsvoering. Daarnaast maakt ook de operationele besturing deel uit van de bedrijfsprocessen, zodat de uitvoering van de activiteiten wordt gecoördineerd. De ondersteunende processen zijn nadrukkelijk anders uitgewerkt dan in het bedrijfsfunctiemodel, vooral om herhaling van wat daarin staat te voorkomen. In het bedrijfsprocesmodel is gekozen om de processen te groeperen naar hun karakteristiek; worden ze uitgevoerd n.a.v. een specifieke gebeurtenis die optreedt (zoals dat iemand belt) of worden ze op vaste momenten uitgevoerd.

De toepassingen van het bedrijfsprocesmodel zijn voor een deel gelijk aan het bedrijfsfunctiemodel. Zo kan het ook gebruikt worden als basis om inzicht te geven in de impact van veranderingen op basis van bijv. strategische keuzen, kosten, baten, risico’s en knelpunten. Daarnaast is het ook een goed instrument om te gebruiken voor discussies rondom eigenaarschap (van bedrijfsprocessen) en de afbakening van projecten. De kracht van het bedrijfsprocesmodel ligt echter vooral in het inzicht dat het geeft over volgordelijkheid en tijd. Daarmee kan het vooral ook gebruikt worden om inzicht te krijgen in de afhankelijkheden en overdrachtspunten tussen mensen en afdelingen. Deze ketens waarin het werk plaats vindt zijn belangrijk voor samenwerking en het sturen op procesketens is dan ook een belangrijke stap in procesverbetering. Omdat het ook vanuit het perspectief van tijd kijkt kan het ook gebruikt worden om inzicht te geven in de activiteiten die bepalend zijn voor doorlooptijd en de verkorting ervan. In veel gevallen zal echter een meer gedetailleerde beschrijving van de bedrijfsprocessen noodzakelijk zijn. Het bedrijfsprocesmodel is dan een basis voor deze meer gedetailleerde procesbeschrijvingen en zorgt ervoor dat deze een duidelijke samenhang hebben en een soortgelijk abstractieniveau.

ArchiMateNote Ondersteunende processen Het direct te woord staan van iemand binnen of buiten de organisatie en ervoor zorgen dat zijn of haar vraag of verzoek wordt afgehandeld. (BusinessProcess) Afhandelen contacten en meldingen Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen. (BusinessProcess) Afhandelen periodieke/continue verzoeken Het beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen. (BusinessProcess) Instandhouden middelen ArchiMateNote Sturende processen ArchiMateNote Strategisch sturen Het definiëren en bijstellen van de visie, missie en identiteit van de organisatie en het sturen van op de ontwikkeling van de organisatie. (BusinessProcess) Ontwikkelen instellingsidentiteit Het ontwikkelen en bijstellen van business modellen voor de primaire activiteiten van de instelling (onderwijs en onderzoek). (BusinessProcess) Ontwikkelen business modellen Het definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan. (BusinessProcess) Ontwikkelen instellingsplan ArchiMateNote Tactisch sturen Het uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording. (BusinessProcess) Ontwikkelen beleid Veranderingen doorvoeren vanuit gedefinieerd beleid. (BusinessProcess) Doorvoeren veranderingen Verbeteringen doorvoeren vanuit het verschil tussen de beoogde en de geconstateerde en ervaren werking van de organisatie en haar prestatie. (BusinessProcess) Doorvoeren verbeteringen ArchiMateNote Primaire processen ArchiMateNote Onderwijs Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperiode Het onderwijskundig en logistiek afsluiten van een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Afsluiten onderwijsperiode Het werven van nieuwe deelnemers voor opleidingen. (BusinessProcess) Werven deelnemers Het afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding. (BusinessProcess) Inschrijven voor opleiding Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Het toetsen of alle noodzakelijke competenties zijn behaald en het verstrekken van een waardedocument daarvoor. (BusinessProcess) Examineren Het beheren van de relatie met alumni. (BusinessProcess) Beheren alumni ArchiMateNote Onderzoek Het opzetten van organisatie-overstijgende samenwerking op het gebied van onderzoek. (BusinessProcess) Opzetten onderzoekscollaboratie Het opstellen van een voorstel teneinde een onderzoek uit te kunnen voeren. (BusinessProcess) Opstellen onderzoeksvoorstel Het werven van middelen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek. (BusinessProcess) Werven onderzoeksmiddelen Het (her)gebruiken van onderzoeksgegevens in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessProcess) (Her)gebruiken onderzoeksgegevens Het mogelijk maken dat een promotie plaatsvindt. (BusinessProcess) Faciliteren promotie Het verslag doen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten. (BusinessProcess) Rapporteren tussenresultaten en voortgang onderzoek Het vastleggen van onderzoeks(tussen)resultaten (BusinessProcess) Vastleggen onderzoeksresultaten Het beheren van de onderzoeksportfolio (BusinessProcess) Beheren onderzoeksportfolio ArchiMateNote Valorisatie Het inzetten van onderzoeksresultaten voor een ander doel dan het primaire (onderzoeks)doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en/of gecreëerd. (BusinessProcess) Uitbaten onderzoeksresultaten Het beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek. (BusinessProcess) Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten Deze svg is op 05-04-2024 12:32:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:32:27 CEST

Zie ook de volgende gebieden voor meer gedetailleerde informatie:

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Rapporten