Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Bedrijfsprocessen onderzoek

ArchiMateNote Primaire processen ArchiMateNote Onderzoek Het opzetten van organisatie-overstijgende samenwerking op het gebied van onderzoek. (BusinessProcess) Opzetten onderzoekscollaboratie Het opstellen van een voorstel teneinde een onderzoek uit te kunnen voeren. (BusinessProcess) Opstellen onderzoeksvoorstel Het identificeren van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek. (BusinessProcess) Identificeren bronnen Het fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek. (BusinessProcess) Ontwikkelen onderzoeksinstrumen- ten Het vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden. (BusinessProcess) Ontwikkelen onderzoeksopzet Het opstellen van een onderzoeksplan. (BusinessProcess) Opstellen onderzoeksplan Het opstellen van de te onderzoeken onderzoeksvraag of -vragen. (BusinessProcess) Opstellen onderzoeksvraag Het toetsen van de juridische aspecten van een onderzoek. (BusinessProcess) Uitvoeren toets op juridische aspecten Het toetsen van de maatschappelijke aspecten van een onderzoek. (BusinessProcess) Uitvoeren toets op maatschappelijke aspecten Het toetsen van de ethische aspecten van een onderzoek. (BusinessProcess) Uitvoeren toets op ethische aspecten Het werven van middelen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek. (BusinessProcess) Werven onderzoeksmiddelen Het aanvragen van de benodigde vergunningen om een bepaald onderzoek uit te mogen voeren. (BusinessProcess) Aanvragen onderzoeksvergunnin- gen Het werven van fondsen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek. (BusinessProcess) Schrijven en indienen financierings- aanvraag Het administratief en procedureel ondersteunen van het schrijven en indienen van een financieringsaanvraag. (BusinessProcess) Ondersteunen financieringsaanvraa- g Het vinden van objecten die onderzocht kunnen worden in het onderzoek. (BusinessProcess) Zoeken geschikte onderzoeksobjecten Het vaststellen aan welke criteria objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek dienen te voldoen. (BusinessProcess) Opstellen acceptatiecriteria onderzoeksobjecten Het (her)gebruiken van onderzoeksgegevens in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessProcess) (Her)gebruiken onderzoeksgegevens Het genereren van nog niet eerder vastgelegde onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Creëren nieuwe onderzoeksgegevens Het valideren van onderzoeksbevindingen aan de hand van onderzoeksgegevens. (BusinessProcess) Valideren onderzoeksbevinding- en Het transformeren, combineren of anderszins manipuleren van onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Verwerken en analyseren onderzoeksgegevens Het verzamelen van bestaande en nieuw gecreëerde onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Verzamelen onderzoeksgegevens Het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens die in een onderzoek worden gebruikt. (BusinessProcess) Waarborgen gegevenskwaliteit Het mogelijk maken dat een promotie plaatsvindt. (BusinessProcess) Faciliteren promotie Het verslag doen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten. (BusinessProcess) Rapporteren tussenresultaten en voortgang onderzoek Het bepalen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten. (BusinessProcess) Bepalen onderzoeksvoortgang Het vastleggen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten. (BusinessProcess) Vastleggen onderzoeksvoortgang Het vastleggen van onderzoeks(tussen)resultaten (BusinessProcess) Vastleggen onderzoeksresultaten Het aan produceren van onderzoeks(tussen)resultaten. (BusinessProcess) Produceren onderzoeks(tussen)re- sultaten Het zodanig uitwerken van onderzoeks(tussen)resultaten dat ze als disseminatie beschikbaar gesteld kunnen worden. (BusinessProcess) Voorbereiden disseminatie Het beheren van de onderzoeksportfolio (BusinessProcess) Beheren onderzoeksportfolio ArchiMateNote Valorisatie Het inzetten van onderzoeksresultaten voor een ander doel dan het primaire (onderzoeks)doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en/of gecreëerd. (BusinessProcess) Uitbaten onderzoeksresultaten Het begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn. (BusinessProcess) Begeleiden start-ups Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie of voor marketingdoeleinden. (BusinessProcess) Overdragen kennis naar bedrijven Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang. (BusinessProcess) Overdragen kennis naar maatschappij Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar onderwijs ten behoeve van educatie. (BusinessProcess) Overdragen kennis naar onderwijs Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar vakgenoten ten behoeve van kennisdeling. (BusinessProcess) Overdragen kennis naar vakgenoten Het verdedigen van verworven octrooien voor de onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Verdedigen octrooien Het verwerven van octrooien voor de onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Verwerven octrooien Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Vermarkten kennis Het commercieel aanwenden van eigen onderzoeksfaciliteiten. (BusinessProcess) Uitnutten onderzoeksfaciliteiten Het beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek. (BusinessProcess) Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten Het op gecontroleerde wijze beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Archiveren onderzoeksresultaten Het gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Archiveren en preserveren onderzoeksgegevens Het gedurende lange tijd beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen. (BusinessProcess) Preserveren onderzoeksresultaten Het bepalen van het juiste medium om onderzoeksresultaten te dissemineren. (BusinessProcess) Bepalen geschikt disseminatiemedium Het beschikbaar stellen en ontsluiten van onderzoeksgegevens. (BusinessProcess) Dissemineren onderzoeksgegevens Het beschikbaar stellen en ontsluiten van andere onderzoeksresultaten dan onderzoeksgegevens. (BusinessProcess) Dissemineren andere onderzoeksresultaten Het uitvoeren van een peer review op andermans onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Uitvoeren peer review Het nemen van maatregelen waardoor de vindbaarheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd. (BusinessProcess) Waarborgen vindbaarheid onderzoeksgegevens Het nemen van maatregelen waardoor de hergebruik van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd. (BusinessProcess) Waarborgen herbruikbaarheid onderzoeksgegevens Het nemen van maatregelen waardoor de toegankelijkheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd. (BusinessProcess) Waarborgen toegankelijkheid onderzoeksgegevens Deze svg is op 15-09-2019 19:54:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 15-09-2019 19:54:57 CEST
Legenda


Originele kleuren
Domein
   
   
   
Type
   
   
Preconditie
   
   
   
   
   
   
   
Beheerder
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
NaamDefinitie
(Her)gebruiken onderzoeksgegevensHet (her)gebruiken van onderzoeksgegevens in de uitvoering van een onderzoek.
Beheren onderzoeksportfolioHet beheren van de onderzoeksportfolio
Bepalen onderzoeksimpactHet bepalen van de impact van een onderzoek, al dan niet afgezet tegen andere onderzoeken en onderzoeksresultaten in een bepaalde discipline.
Bepalen onderzoeksvoortgangHet bepalen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.
Creëren nieuwe onderzoeksgegevensHet genereren van nog niet eerder vastgelegde onderzoeksgegevens
Faciliteren promotieHet mogelijk maken dat een promotie plaatsvindt.
Identificeren bronnenHet identificeren van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek.
Ontwikkelen onderzoeksinstrumentenHet fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek.
Ontwikkelen onderzoeksopzetHet vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden.
Opstellen onderzoeksplanHet opstellen van een onderzoeksplan.
Opstellen onderzoeksvoorstelHet opstellen van een voorstel teneinde een onderzoek uit te kunnen voeren.
Opstellen onderzoeksvraagHet opstellen van de te onderzoeken onderzoeksvraag of -vragen.
Opzetten onderzoekscollaboratieHet opzetten van organisatie-overstijgende samenwerking op het gebied van onderzoek.
Produceren onderzoeks(tussen)resultatenHet aan produceren van onderzoeks(tussen)resultaten.
Rapporteren tussenresultaten en voortgang onderzoekHet verslag doen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.
Schrijven en indienen financieringsaanvraagHet werven van fondsen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek.
Uitvoeren peer reviewHet uitvoeren van een peer review op andermans onderzoeksresultaten.
Uitvoeren toets op ethische aspectenHet toetsen van de ethische aspecten van een onderzoek.
Uitvoeren toets op juridische aspectenHet toetsen van de juridische aspecten van een onderzoek.
Uitvoeren toets op maatschappelijke aspectenHet toetsen van de maatschappelijke aspecten van een onderzoek.
Valideren onderzoeksbevindingenHet valideren van onderzoeksbevindingen aan de hand van onderzoeksgegevens.
Vastleggen onderzoeksresultatenHet vastleggen van onderzoeks(tussen)resultaten
Verwerken en analyseren onderzoeksgegevensHet transformeren, combineren of anderszins manipuleren van onderzoeksgegevens
Verzamelen onderzoeksgegevensHet verzamelen van bestaande en nieuw gecreëerde onderzoeksgegevens
Voorbereiden disseminatieHet zodanig uitwerken van onderzoeks(tussen)resultaten dat ze als disseminatie beschikbaar gesteld kunnen worden.
Werven onderzoeksmiddelenHet werven van middelen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek.