DisplayArchiMateViewDetails

Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning - Details
Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. Competenties zijn samengesteld van karakter, verwijzen naar onderliggende vaardigheids-, kennis- en houdingsdomeinen en worden in een context toegepast en ontwikkeld (COLO, 2007). (BusinessObject) Competentie Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeractiviteit Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogramma Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Leergroep Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren. (BusinessObject) Leermateriaal Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenheid Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten. (BusinessObject) Onderwijseenheidres- ultaat Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties. (BusinessObject) Onderwijsmateriaal Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprogramma Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert. (BusinessObject) Stageactiviteit Een mogelijke opdracht voor stage of afstuderen. (BusinessObject) Stageopdracht Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers. (BusinessObject) Stageorganisatie Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld. (BusinessObject) Toetsmateriaal Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage). (BusinessObject) Toetsresultaat Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsovereenko- mst Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseenheiduit- voering Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid. (BusinessObject) Onderwijseenheiddee- lname Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling. (BusinessObject) Waardedocument De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemercompetent- ie Een mens. (BusinessObject) Individu AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship wordt begeleid door AssociationRelationship creërt SpecializationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship resulteert in AssociationRelationship wordt aan voldaan middels SpecializationRelationship AssociationRelationship is gerelateerd aan AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship ontwikkelt AggregationRelationship AssociationRelationship ontwikkelt AssociationRelationship maakt gebruik van AssociationRelationship leidt tot AggregationRelationship AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt gerealiseerd in SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship biedt aan SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship resulteert in SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt gebruikt in AssociationRelationship levert AssociationRelationship levert AssociationRelationship levert AssociationRelationship heeft AggregationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship contracteert AssociationRelationship contracteert AssociationRelationship contracteert AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt ingepland in AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship heeft AssociationRelationship verzorgt onderwijs aan AssociationRelationship wordt ingepland in AssociationRelationship wordt ingepland in AssociationRelationship ontwikkelt AggregationRelationship AssociationRelationship wordt ingepland in AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt ingepland in AssociationRelationship wordt ingepland in AssociationRelationship wordt ingepland in AssociationRelationship wordt ontwikkeld in SpecializationRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:48:05 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:48:05 CEST


Lijst van vormen in deze view
Lijst van verbindingslijnen in deze view


Klik hier om terug te keren naar de viewpagina.