Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 100 pages using this property.
L
Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd.  +
Een organisatie die producten of diensten levert.  +
Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers.  +
Het ondersteunen van het beheren van leveranciers  +
Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten.  +
Een systeem dat het publiceren van Linked Data ondersteunt.  +
Een systeem dat de vastlegging van gebeurtenissen in de IT-omgeving ondersteunt.  +
Het vastleggen wie welke handelingen met welke gegevens uitvoert.  +
M
Het effect van een onderzoeksresultaat op de maatschappij.  +
Een systeem dat een integraal en historisch beeld geeft van gegevens.  +
De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk.  +
Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers.  +
Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep.  +
Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.  +
Het administreren van alle gegevens van medewerkers.  +
Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie.  +
Het beheren van gegevens over medewerkerbeoordelingen  +
Geeft inzicht in de geschiktheid en inzetbaarheid van een medewerker op basis van competenties die binnen de taakstelling zijn gedefinieerd.  +
Het beheren van gegevens over medewerkers  +
Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding.  +
Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld.  +
Een systeem dat het tijdelijk opslaan, routeren en transporteren van berichten ondersteunt.  +
Ondersteunt het beheren van gestructureerde metadata.  +
Het beheren van metadata van onderzoeksgegevens.  +
Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden.  +
Een systeem dat gegevens naar mobiele apparaten ontsluit.  +
De uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd.  +
Een systeem dat de status van (andere) systemen in de IT-omgeving bewaakt en alarmeert bij uitval of andere incidenten.  +
N
Het ondersteunen van het publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen  +
Een systeem dat in informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen kan publiceren.  +
Ondersteunt de routering van gegevenspakketjes over netwerkgrenzen heen.  +
Ondersteunt het afbakenen van delen van de IT-omgeving.  +
O
De beschrijving en/of metadatering van een fysiek of digitaal object.  +
Het ondersteunen van de toewijzing en het beheer van identificaties van objecten  +
Een systeem dat identificaties van objecten (zoals publicaties en onderzoeksgegevens) toewijst en beheert.  +
Een door de overheid of bevoegd gezag verleend exclusief recht tot het maken of verkopen van een industrieel product dat is verleend in een verslagjaar.  +
Een verzameling van systemen die het maken van ongestructureerde gegevens zoals presentaties, documenten en spreadsheets ondersteunt.  +
Het administratief en procedureel ondersteunen van het schrijven en indienen van een financieringsaanvraag.  +
Het domein betreffende Onderwijs.  +
Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod  +
Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt.  +
Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage).  +
De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids.  +
Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets.  +
Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid.  +
Het evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.  +
Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid.  +
Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal.  +
Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten.  +
Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode.  +
Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties.  +
Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling.  +
Het domein betreffende Onderwijsondersteuning.  +
Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingen, minoren en onderwijseenheden.  +
Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer.  +
Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen.  +
Het ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemers  +
Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten (incl. stage- en afstudeerbegeleiding).  +
Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm.  +
Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid.  +
Het domein betreffende Onderzoek.  +
Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt.  +
Het bewaren van versies van (delen van) onderzoeksgegevenssets en bijbehorende metadata.  +
De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook.  +
Een waarneming ten aanzien van een bepaald onderzoeksonderwerp.  +
Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert.  +
Een gevolgtrekking uit de uitvoering van een onderzoek.  +
Het beheren en afdwingen van licentievoorwaarden van onderzoeksgegevens.  +
De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken.  +
Het administratief en inhoudelijk ondersteunen van onderzoeken.  +
Het aan een breder publiek beschikbaar stellen van resultaten uit een onderzoek  +
Het ondersteunen van het dissemineren van resultaten van een onderzoek  +
Een systeem dat het beheren en publiceren van disseminaties uit een onderzoek ondersteunt.  +
Het evalueren van een onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten en hun impact.  +
Middel met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten.  +
Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek.  +
Het ondersteunen van de financiering van onderzoeken  +
Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren.  +
Een systeem dat het archiveren van onderzoeksgegevens ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens  +
Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek  +
Een systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het creëren van onderzoeksgegevens  +
Het ondersteunen van het preserveren van onderzoeksgegevens.  +
Het ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevens  +
Een veronderstelling die nog niet bewezen is, vaak in de vorm van het verwachte antwoord op een onderzoeksvraag.  +
Een systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt.  +
Een instrument met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten.  +
Het ondersteunen van het managen van een onderzoek.  +
Een systeem dat het verzamelen van onderzoeksgegevens ondersteunt.  +
De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd.  +
Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn).  +
Het ondersteunen van het verwerven van objecten van onderzoek  +
Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek.  +
Het domein betreffende Onderzoeksondersteuning.  +
Het uitvoeren van voorbereidende handelingen die erop gericht zijn een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren  +
De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd.  +
Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd.  +
Een organisatie die samen met andere onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers een bepaald onderzoek uitvoert.  +