Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 221 pages using this property.
O
Het zoeken van partijen die een bijdrage willen leveren aan onderzoek.  +
Het opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring.  +
Het ondersteunen van het plannen van een onderzoek.  +
Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek.  +
Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers.  +
Het registreren van informatie over een onderzoek.  +
Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken  +
Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties.  +
Geheel van programmatuur met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten, waarmee computers of andere digitale apparaten bewerkingen en taken uitvoeren.  +
Een systeem dat subsidieaanvragen voor onderzoeken ondersteunt.  +
Beoordeling van de kaders en randvoorwaarden van een onderzoek.  +
Het toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten.  +
Het uitvoeren van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie ter beantwoording van onderzoeksvragen  +
Het ondersteunens van het verwerven van vergunningen voor onderzoek  +
Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord.  +
Het verkennen van waardevolle onderzoeksonderwerpen.  +
Een systeem dat ondersteunt bij het vinden van de juiste informatie, ondermeer door antwoorden te geven op veelgestelde vragen op een web-site.  +
Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften.  +
Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn.  +
Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs.  +
Het uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording.  +
Het ontwikkelen en bijstellen van business modellen voor de primaire activiteiten van de instelling (onderwijs en onderzoek).  +
Het definiëren en bijstellen van de visie, missie en identiteit van de organisatie en het sturen van op de ontwikkeling van de organisatie.  +
Het definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan.  +
Het fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek.  +
Het vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden.  +
Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding.  +
Het dagelijks managen van medewerkers.  +
Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken.  +
Het evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.  +
Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma.  +
Het vaststellen aan welke criteria objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek dienen te voldoen.  +
Het opstellen van een onderzoeksplan.  +
Het opstellen van een voorstel teneinde een onderzoek uit te kunnen voeren.  +
Het opstellen van de te onderzoeken onderzoeksvraag of -vragen.  +
Het opzetten van organisatie-overstijgende samenwerking op het gebied van onderzoek.  +
Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie  +
Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden.  +
Een onderdeel van een organisatie.  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie of voor marketingdoeleinden.  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang.  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar onderwijs ten behoeve van educatie.  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar vakgenoten ten behoeve van kennisdeling.  +
Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen.  +
P
Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen.  +
Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt.  +
Het begeleiden van de deelnemer bij problemen met financiering, huisvesting, functiebeperkingen en persoonlijke situatie.  +
Het ondersteunen van het detecteren van plagiaat  +
Een systeem dat het mogelijk maakt om plagiaat in bewijsstukken van deelnemers te detecteren.  +
Een beschrijving van uit te voeren activiteiten.  +
Een systeem dat gebruikers een persoonlijke omgeving biedt.  +
Het bieden van een persoonlijke omgeving aan gebruikers  +
Het ondersteunen van het bepalen en sturen van portfolio's van assets en veranderingen  +
Het gedurende lange tijd beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen.  +
Het ondersteunen van het langdurig preserveren van gegevens  +
Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting.  +
Het ondersteunen van het beheren van productinkopen  +
Het aan produceren van onderzoeks(tussen)resultaten.  +
Het aanbod van producten en diensten van een instelling op het gebied van onderwijs, onderzoek en overige.  +
Het bepalen en bewaken van het portfolio van opleidingen en onderzoek en de investeringen daarin.  +
Een wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen.  +
Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen.  +
Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin.  +
Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen.  +
Het ondersteunen van het bepalen en sturen van programma's  +
Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.  +
Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's van assets en veranderingen.  +
Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten.  +
Het ondersteunen van het bepalen en sturen van projecten  +
Een onderzoek met een promotiemogelijkheden  +
Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in promotiegerelateerde zaken tussen de instelling en de promovendus.  +
Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties  +
Een systeem dat het volgen van de voortgang van promoties ondersteunt.  +
In Nederland: Een individu die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor.  +
Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek.  +
Een individu die in potentie deelnemer kan worden.  +
Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer.  +
R
Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens  +
Het verslag doen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.  +
Het onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners.  +
Het beheren van gegevens over relaties  +
Een platform dat centraal onderzoeksgegevens uit verschillende bronnen binnenhaalt en datatoegang biedt tot datawetenschappers / onderzoekers via een portal.  +
Het deel van de VRE waar het analytische en data-crunchende deel van het onderzoek plaatsvindt.  +
Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren.  +
Beoordeling van een onderzoeks(tussen)resultaat en/of disseminatie.  +
Persoon die een review uitvoert.  +
De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers.  +
Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen  +
Het koppelen van mensen, middelen en activiteiten op bepaalde momenten in tijd, het publiceren van het resulterende rooster en het afhandelen van roosterwijzigingen.  +
Het beschikbaar stellen van het rooster aan alle relevante doelgroepen.  +
Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens  +
Een systeem het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van middelen.  +
Het aanbrengen van correcties in het rooster zodat deze beter past op de daadwerkelijke beschikbaarheid van mensen en middelen.  +
Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen  +
Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden.  +
S
Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers.  +
Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers  +
Een systeem dat het uitbetalen van salarissen aan medewerkers ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het creëren en delen van gezamenlijke kennis  +
Een systeem dat het creeren en delen van gezamenlijke kennis ondersteunt.  +
Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin.  +
Het werven van fondsen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek.  +
Ondersteunt het virtualiseren van servers.  +
Het afhandelen van directe contacten van deelnemers en medewerkers rondom de interne dienstverlening.  +
Het ondersteunen van de interne dienstverlening (servicemanagement)  +
Een systeem dat de interne dienstverlening (servicemanagement) ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het ontwerpen van software  +
Een systeem dat erop gericht is om het ontwerpen, realiseren, deployen en beheren van software te ondersteunen.  +
Het ondersteunen van het beheren van software  +
Het ondersteunen van het deployen van software  +
Het ondersteunen van het realiseren van software  +
Het beheren van gegevens over sollicitaties  +
Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert.  +
Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht.  +
Het beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer.  +
Een mogelijke opdracht voor stage of afstuderen.  +
Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers.  +
Het ondersteunen van het matchen van vraag en aanbod van stageplaatsen en van afstudeertrajecten  +
Een systeem dat vraag en aanbod van stageplaatsen aan elkaar koppelt en het (afstudeer)stagetraject volgt.  +
Het beheren van gegevens over stage- en afstudeertrajecten en de voortgang daarvan  +
Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing.  +
Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling.  +
Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang.  +
Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod  +
Het helpen van deelnemers in het kiezen van de juiste (vervolg)opleidingen om zich voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan.  +
Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang.  +
Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers  +
Het domein betreffende Sturing.  +
Een overeenkomst tussen een instelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek.  +
Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen.  +
Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten.  +
T
Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten.  +
Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt.  +
Het beheren van gegevens over de besteding van tijd van individuen  +
Een systeem dat het registreren van de besteding van de tijd van individuen ondersteunt.  +
Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm.  +
Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal.  +
Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat.  +
Het bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan.  +
Het ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsen  +
Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer om te komen tot een formeel onderwijseenheidresultaat.  +
Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten.  +
Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld.  +
Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage).  +
Het koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd.  +
Het onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan.  +
Het ondersteunen van het toetsen van deelnemers  +
Het voorbereiden van de toetsactiviteiten.  +
Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten  +
U
Het inzetten van onderzoeksresultaten voor een ander doel dan het primaire (onderzoeks)doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en/of gecreëerd.  +
De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur.  +
Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal.  +
Het commercieel aanwenden van eigen onderzoeksfaciliteiten.  +
Het uitvoeren van een analyse voor een beleidsterrein (ontwikkelingen en trends, strategische keuzes, meerjarenplanningen, bereikte beleidsresultaten, leerpunten ect).  +
Het uitvoeren van een peer review op andermans onderzoeksresultaten.  +
Het toetsen van de ethische aspecten van een onderzoek.  +
Het toetsen van de juridische aspecten van een onderzoek.  +
Het toetsen van de maatschappelijke aspecten van een onderzoek.  +
Een systeem dat het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen ondersteunt.  +
V
Het beheren van gegevens over vacatures  +
Het valideren van onderzoeksbevindingen aan de hand van onderzoeksgegevens.  +
Het domein betreffende Valorisatie.  +
Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed.  +
Het vastleggen van onderzoeks(tussen)resultaten  +
Het vastleggen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.  +
Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven.  +
Biedt de mogelijkheid om versies van gegevensworkflows, algoritmen en indien nodig (subsets van) gegevens op te slaan.  +
Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen.  +
Afleggen van verantwoording over gevoerd beleid aan interne en externe stakeholders.  +
Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de instelling over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken.  +
Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie.  +
Het verdedigen van verworven octrooien voor de onderzoeksresultaten.  +
Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek.  +
Het beheren van gegevens over verlof  +
Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten.  +
Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan.  +
Het beheren van gegevens over vermogen  +
Een plicht om iets te betalen.  +
Ondersteunt de versleuteling van 'data in rust'.  +
Het transformeren, combineren of anderszins manipuleren van onderzoeksgegevens  +
Het verwerven van octrooien voor de onderzoeksresultaten.  +
Het verzamelen van bestaande en nieuw gecreëerde onderzoeksgegevens  +
Het ondersteunen van het opnemen, beheren en publiceren van video's  +
Een systeem dat het opnemen, beheren en publiceren van video's ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het streamen van hoge kwaliteit video  +
Een systeem dat het streamen van hoge kwaliteit video ondersteunt.  +
Digitale omgeving waarin onderzoekers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject.  +
Ondersteunt het opzetten van een afgeschermd (privaat) netwerk via een publiek netwerk, met behoud van vertrouwelijkheid.  +
Het zodanig uitwerken van onderzoeks(tussen)resultaten dat ze als disseminatie beschikbaar gesteld kunnen worden.  +
Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering.  +
Het organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen).  +
Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid.  +
Een object dat door individuen kan worden gebruikt.  +
Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak.  +
Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning).  +
W
Het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens die in een onderzoek worden gebruikt.  +
Het nemen van maatregelen waardoor de hergebruik van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.  +
Het nemen van maatregelen waardoor de toegankelijkheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.  +
Het nemen van maatregelen waardoor de vindbaarheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.  +
Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling.  +
Het produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer.  +
Omgeving waarbinnen dynamische content wordt ontsloten  +
Een systeem dat het beheren en publiceren van web content ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het beheren en publiceren van web content  +
Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk.  +
Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking.  +
Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit.  +
Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt.  +
Het werven van nieuwe deelnemers voor opleidingen.  +
Het werven van middelen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek.  +
Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.  +
Het effect van een onderzoeksresultaat op de wetenschap.  +
Een conceptuele weergave van de werkelijkheid die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek.  +
Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content  +
Een systeem waarmee alle interne en externe wetenschappelijke content doorzocht kan worden.  +
Z
Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers.  +
Het beheren van gegevens over ziekte  +
Het vinden van objecten die onderzocht kunnen worden in het onderzoek.  +
Het zoeken naar gegevens in een afgebakend informatiedomein.  +
Een systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen wordt geïndexeerd en doorzoekbaar wordt gemaakt.  +