Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 71 pages using this property.
U
De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur.  +
Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal.  +
Het commercieel aanwenden van eigen onderzoeksfaciliteiten.  +
Het uitvoeren van een analyse voor een beleidsterrein (ontwikkelingen en trends, strategische keuzes, meerjarenplanningen, bereikte beleidsresultaten, leerpunten ect).  +
Het uitvoeren van een peer review op andermans onderzoeksresultaten.  +
Het toetsen van de ethische aspecten van een onderzoek.  +
Het toetsen van de juridische aspecten van een onderzoek.  +
Het toetsen van de maatschappelijke aspecten van een onderzoek.  +
Een systeem dat het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen ondersteunt.  +
V
Het beheren van gegevens over vacatures  +
Het valideren van onderzoeksbevindingen aan de hand van onderzoeksgegevens.  +
Het domein betreffende Valorisatie.  +
Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed.  +
Het vastleggen van onderzoeks(tussen)resultaten  +
Het vastleggen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.  +
Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven.  +
Biedt de mogelijkheid om versies van gegevensworkflows, algoritmen en indien nodig (subsets van) gegevens op te slaan.  +
Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen.  +
Afleggen van verantwoording over gevoerd beleid aan interne en externe stakeholders.  +
Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de instelling over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken.  +
Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie.  +
Het verdedigen van verworven octrooien voor de onderzoeksresultaten.  +
Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek.  +
Het beheren van gegevens over verlof  +
Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten.  +
Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan.  +
Het beheren van gegevens over vermogen  +
Een plicht om iets te betalen.  +
Ondersteunt de versleuteling van 'data in rust'.  +
Het transformeren, combineren of anderszins manipuleren van onderzoeksgegevens  +
Het verwerven van octrooien voor de onderzoeksresultaten.  +
Het verzamelen van bestaande en nieuw gecreëerde onderzoeksgegevens  +
Het ondersteunen van het opnemen, beheren en publiceren van video's  +
Een systeem dat het opnemen, beheren en publiceren van video's ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het streamen van hoge kwaliteit video  +
Een systeem dat het streamen van hoge kwaliteit video ondersteunt.  +
Digitale omgeving waarin onderzoekers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject.  +
Ondersteunt het opzetten van een afgeschermd (privaat) netwerk via een publiek netwerk, met behoud van vertrouwelijkheid.  +
Het zodanig uitwerken van onderzoeks(tussen)resultaten dat ze als disseminatie beschikbaar gesteld kunnen worden.  +
Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering.  +
Het organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen).  +
Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid.  +
Een object dat door individuen kan worden gebruikt.  +
Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak.  +
Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning).  +
W
Het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens die in een onderzoek worden gebruikt.  +
Het nemen van maatregelen waardoor de hergebruik van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.  +
Het nemen van maatregelen waardoor de toegankelijkheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.  +
Het nemen van maatregelen waardoor de vindbaarheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.  +
Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling.  +
Het produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer.  +
Omgeving waarbinnen dynamische content wordt ontsloten  +
Een systeem dat het beheren en publiceren van web content ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het beheren en publiceren van web content  +
Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk.  +
Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking.  +
Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit.  +
Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt.  +
Het werven van nieuwe deelnemers voor opleidingen.  +
Het werven van middelen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek.  +
Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.  +
Het effect van een onderzoeksresultaat op de wetenschap.  +
Een conceptuele weergave van de werkelijkheid die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek.  +
Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content  +
Een systeem waarmee alle interne en externe wetenschappelijke content doorzocht kan worden.  +
Z
Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers.  +
Het beheren van gegevens over ziekte  +
Het vinden van objecten die onderzocht kunnen worden in het onderzoek.  +
Het zoeken naar gegevens in een afgebakend informatiedomein.  +
Een systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen wordt geïndexeerd en doorzoekbaar wordt gemaakt.  +