Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 471 pages using this property.
D
Het ondersteunen van het maken en bewerken van documenten, presentaties, spreadsheets, etc.  +
Het converteren van documenten  +
Het genereren van documenten op basis van specifieke invoer  +
Het herkennen van documenten  +
Het indexeren van documenten  +
Het ondersteunen van het maken en beheren van documenten en records  +
Het scannen van documenten  +
Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen.  +
Veranderingen doorvoeren vanuit gedefinieerd beleid.  +
Verbeteringen doorvoeren vanuit het verschil tussen de beoogde en de geconstateerde en ervaren werking van de organisatie en haar prestatie.  +
E
Een systeem dat het langdurig preserveren van gegevens ondersteunt.  +
Een systeem dat het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers  +
Een systeem dat het extraheren, transformeren en laden van gegevens in bulk ondersteunt.  +
Een systeem dat specifieke leerinhoud voor de deelnemer zichtbaar maakt.  +
Het ondersteunen van de afname van enquetes  +
Een systeem dat het mogelijk maakt om enquetes af te nemen.  +
Een systeem dat het vertalen en routeren van berichten ondersteunt.  +
Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen.  +
Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren.  +
Een systeem dat het genereren van documenten op basis van specifieke invoer ondersteunt.  +
Het bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen.  +
Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid.  +
Doorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties.  +
Een georganiseerde gebeurtenis voor (grote) groepen waarbij muziek, cultuur, sport, religie, wetenschap, voorlichting of een combinatie hiervan centraal staat.  +
Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden.  +
Het toetsen of alle noodzakelijke competenties zijn behaald en het verstrekken van een waardedocument daarvoor.  +
De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm).  +
Een systeem dat gegevens over externe organisaties bevat.  +
Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling.  +
Een systeem dat onderzoeksresultaten ontsluit, zowel publicaties als onderzoeksgegevens.  +
Een systeem dat open onderwijsmateriaal ontsluit dat vanuit instellingen beschikbaar is gesteld voor hergebruik.  +
Een systeem waarmee deelnemers zich kunnen inschrijven voor minoren of vakken die zij buiten de onderwijsinstelling waar ze staan ingeschreven willen volgen.  +
Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken).  +
Het verstrekken van informatie naar externe partijen.  +
Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling.  +
Een systeem dat informatie over alle hoger onderwijs opleidingen in Nederland bevat.  +
F
Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie.  +
Een systeem dat het beheren van gebouwen en de daaraan verbonden faciliteiten en goederenstromen ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het beheer van faciliteiten  +
Het mogelijk maken dat een promotie plaatsvindt.  +
Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren.  +
Het beheren van gegevens over facturen  +
Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen.  +
Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt.  +
Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek.  +
Het aanvragen van een financiering voor een onderzoek.  +
Eenheid van geplande arbeidstijd.  +
Het beheren van gegevens over formatieplaatsen  +
Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen.  +
Een systeem dat het maken van elektronische formulieren ondersteunt.  +
Het maken van elektronnische formulieren  +
Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening.  +
G
Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden.  +
Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen.  +
Het ondersteunen van het beheer van gebouwen  +
Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten.  +
Het ondersteunen van de analyse van gegevens  +
Een systeem dat de analyse van gegevens ondersteunt.  +
Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn.  +
Het verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens.  +
Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens.  +
Het ondersteunen van de visualisatie van gegevens  +
Een systeem dat de visualisatie van gegevens ondersteunt.  +
Het domein betreffende Generieke Applicaties.  +
Systeem dat processen ondersteunt om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten m.b.t. milieu, gezondheid en veiligheid.  +
Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen.  +
Het ondersteunen van het beheer van goederenstromen  +
Het beheren van de balans van de organisatie.  +
Het beheren van gegevens over grootboekrekeningen  +
H
Omgeving die statische content ontsluit naar eindgebruiker.  +
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.  +
I
Een systeem dat het beheren van IT systemen ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het beheer van IT systemen  +
Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur.  +
Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur.  +
Het identificeren van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek.  +
Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties.  +
Het beheren van gegevens over identiteiten  +
Een systeem dat identiteiten (gebruikers) en toegangsrechten beheert.  +
Het opstellen en beheren van een imago, huisstijl en bijbehorende sjablonen.  +
Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt.  +
Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering.  +
Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering.  +
Het indexeren van interne en externe wetenschappelijke content ten behoeve van doorzoekbaarheid.  +
Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren.  +
Een mens.  +
Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening.  +
Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau.  +
Het ondersteunen van informatiebeveiliging  +
Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd.  +
Het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau.  +
Het domein betreffende Informatieontsluiting  +
Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie.  +
Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten.  +
Het ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie  +
Het beheren van gegevens over 'informed consent'/  +
Systeem dat het registreren van 'informed consent' ondersteunt.  +
De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling.  +
Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten.  +
Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.  +
Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt.  +
Het verkennen van en experimenteren met mogelijke vernieuwingen van producten, diensten en processen.  +
Ondersteunt het scannen, indexeren, herkennen en converteren van documenten.  +
Het afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding.  +
Het verwerken van de aanmelding van een deelnemer en verzoek om uit te schrijven van een deelnemer.  +
Het beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen.  +
Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert.  +
Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging.  +
Het verstrekken van informatie naar deelnemers en medewerkers.  +
Medewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling.  +
Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen.  +
Ondersteunt de verbinding met systemen en diensten op het Internet.  +
Ondersteunt het voorkomen en detecteren van aanvallen van de IT-omgeving.  +
Het inventariseren van ideeën en voorstellen voor verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden.  +
Een opoffering in geld, tijd of mankracht (personeel) ten behoeve van een bepaald doel dat (of opbrengsten die) pas in de toekomst wordt (worden) behaald.  +
Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag.  +
Het beheren van gegevens over medewerkerinzet  +
De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers.  +
Het matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzet  +
Systeem dat het plannen van de inzet van medewerkers ondersteunt.  +
Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie.  +
J
Het opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie.  +
Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden.  +
Het geven van juridisch advies.  +
Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich begeeft binnen de grenzen van wet- en regelgeving.  +
Het beschermen van de intellectuele eigendommen van de onderwijsinstelling.  +
K
Het ondersteunen van het beheer van fysieke kaarten, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes.  +
Een systeem dat fysieke kaarten beheert, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes.  +
Het beschermen van (het intellectueel eigendom op) kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).  +
Het overdragen van kennis over onderzoeksresultaten  +
Het beschikbaar en geschikt maken van onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) voor de toepassing in producten, processen en diensten zoals interactie met de maatschappij en private organisaties.  +
Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).  +
Het afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de instelling of haar medewerkers.  +
Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend.  +
Het vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel.  +
Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen.  +
Het ondersteunen van kwaliteitsmanagement  +
Een systeem dat kwaliteitsmanagement ondersteunt.  +
Het evalueren dat het onderzoek voldoet aan daartoe vastgestelde kwaliteitscriteria, en het (extern) rapporteren en verantwoorden hierover. Hieronder vallen evaluaties conform het Standard Evaluation Protocol zoals vastgesteld door VSNU, KNAW en NWO, maar ook andere evaluatieraamwerken zoals de Shanghai-index en citation indices.  +
L
Een systeem voor het beheren van onderwijsmateriaal.  +
Het ondersteunen van het beheren van onderwijsmateriaal  +
Een systeem dat studenten ondersteunt bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs.  +
Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs  +
Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft.  +
Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren.  +
Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren.  +
Het zichtbaar maken van specifieke leerinhoud voor de deelnemer  +
Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren.  +
Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden.  +
Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd.  +
Een organisatie die producten of diensten levert.  +
Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers.  +
Het ondersteunen van het beheren van leveranciers  +
Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten.  +
Een systeem dat het publiceren van Linked Data ondersteunt.  +
Een systeem dat de vastlegging van gebeurtenissen in de IT-omgeving ondersteunt.  +
Het vastleggen wie welke handelingen met welke gegevens uitvoert.  +
M
Het effect van een onderzoeksresultaat op de maatschappij.  +
Een systeem dat een integraal en historisch beeld geeft van gegevens.  +
De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk.  +
Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers.  +
Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep.  +
Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.  +
Het administreren van alle gegevens van medewerkers.  +
Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie.  +
Het beheren van gegevens over medewerkerbeoordelingen  +
Geeft inzicht in de geschiktheid en inzetbaarheid van een medewerker op basis van competenties die binnen de taakstelling zijn gedefinieerd.  +
Het beheren van gegevens over medewerkers  +
Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding.  +
Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld.  +
Een systeem dat het tijdelijk opslaan, routeren en transporteren van berichten ondersteunt.  +
Ondersteunt het beheren van gestructureerde metadata.  +
Het beheren van metadata van onderzoeksgegevens.  +
Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden.  +
Een systeem dat gegevens naar mobiele apparaten ontsluit.  +
De uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd.  +
Een systeem dat de status van (andere) systemen in de IT-omgeving bewaakt en alarmeert bij uitval of andere incidenten.  +
N
Het ondersteunen van het publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen  +
Een systeem dat in informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen kan publiceren.  +
Ondersteunt de routering van gegevenspakketjes over netwerkgrenzen heen.  +
Ondersteunt het afbakenen van delen van de IT-omgeving.  +
O
De beschrijving en/of metadatering van een fysiek of digitaal object.  +
Het ondersteunen van de toewijzing en het beheer van identificaties van objecten  +
Een systeem dat identificaties van objecten (zoals publicaties en onderzoeksgegevens) toewijst en beheert.  +
Een door de overheid of bevoegd gezag verleend exclusief recht tot het maken of verkopen van een industrieel product dat is verleend in een verslagjaar.  +
Een verzameling van systemen die het maken van ongestructureerde gegevens zoals presentaties, documenten en spreadsheets ondersteunt.  +
Het administratief en procedureel ondersteunen van het schrijven en indienen van een financieringsaanvraag.  +
Het domein betreffende Onderwijs.  +
Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod  +
Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt.  +
Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage).  +
De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids.  +
Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets.  +
Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid.  +
Het evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.  +
Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid.  +
Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal.  +
Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten.  +
Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode.  +
Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties.  +
Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling.  +
Het domein betreffende Onderwijsondersteuning.  +
Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingen, minoren en onderwijseenheden.  +
Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer.  +
Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen.  +
Het ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemers  +
Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten (incl. stage- en afstudeerbegeleiding).  +
Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm.  +
Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid.  +
Het domein betreffende Onderzoek.  +
Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt.  +
Het bewaren van versies van (delen van) onderzoeksgegevenssets en bijbehorende metadata.  +
De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook.  +
Een waarneming ten aanzien van een bepaald onderzoeksonderwerp.  +
Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert.  +
Een gevolgtrekking uit de uitvoering van een onderzoek.  +
Het beheren en afdwingen van licentievoorwaarden van onderzoeksgegevens.  +
De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken.  +
Het administratief en inhoudelijk ondersteunen van onderzoeken.  +
Het aan een breder publiek beschikbaar stellen van resultaten uit een onderzoek  +
Het ondersteunen van het dissemineren van resultaten van een onderzoek  +
Een systeem dat het beheren en publiceren van disseminaties uit een onderzoek ondersteunt.  +
Het evalueren van een onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten en hun impact.  +
Middel met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten.  +
Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek.  +
Het ondersteunen van de financiering van onderzoeken  +
Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren.  +
Een systeem dat het archiveren van onderzoeksgegevens ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens  +
Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek  +
Een systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het creëren van onderzoeksgegevens  +
Het ondersteunen van het preserveren van onderzoeksgegevens.  +
Het ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevens  +
Een veronderstelling die nog niet bewezen is, vaak in de vorm van het verwachte antwoord op een onderzoeksvraag.  +
Een systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt.  +
Een instrument met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten.  +
Het ondersteunen van het managen van een onderzoek.  +
Een systeem dat het verzamelen van onderzoeksgegevens ondersteunt.  +
De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd.  +
Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn).  +
Het ondersteunen van het verwerven van objecten van onderzoek  +
Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek.  +
Het domein betreffende Onderzoeksondersteuning.  +
Het uitvoeren van voorbereidende handelingen die erop gericht zijn een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren  +
De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd.  +
Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd.  +
Een organisatie die samen met andere onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers een bepaald onderzoek uitvoert.  +
Het zoeken van partijen die een bijdrage willen leveren aan onderzoek.  +
Het opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring.  +
Het ondersteunen van het plannen van een onderzoek.  +
Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek.  +
Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers.  +
Het registreren van informatie over een onderzoek.  +
Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken  +
Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties.  +
Geheel van programmatuur met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten, waarmee computers of andere digitale apparaten bewerkingen en taken uitvoeren.  +
Een systeem dat subsidieaanvragen voor onderzoeken ondersteunt.  +
Beoordeling van de kaders en randvoorwaarden van een onderzoek.  +
Het toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten.  +
Het uitvoeren van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie ter beantwoording van onderzoeksvragen  +
Het ondersteunens van het verwerven van vergunningen voor onderzoek  +
Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord.  +
Het verkennen van waardevolle onderzoeksonderwerpen.  +
Een systeem dat ondersteunt bij het vinden van de juiste informatie, ondermeer door antwoorden te geven op veelgestelde vragen op een web-site.  +
Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften.  +
Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn.  +
Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs.  +
Het uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording.  +
Het ontwikkelen en bijstellen van business modellen voor de primaire activiteiten van de instelling (onderwijs en onderzoek).  +
Het definiëren en bijstellen van de visie, missie en identiteit van de organisatie en het sturen van op de ontwikkeling van de organisatie.  +
Het definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan.  +
Het fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek.  +
Het vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden.  +
Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding.  +
Het dagelijks managen van medewerkers.  +
Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken.  +
Het evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.  +
Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma.  +
Het vaststellen aan welke criteria objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek dienen te voldoen.  +
Het opstellen van een onderzoeksplan.  +
Het opstellen van een voorstel teneinde een onderzoek uit te kunnen voeren.  +
Het opstellen van de te onderzoeken onderzoeksvraag of -vragen.  +
Het opzetten van organisatie-overstijgende samenwerking op het gebied van onderzoek.  +
Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie  +
Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden.  +
Een onderdeel van een organisatie.  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie of voor marketingdoeleinden.  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang.  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar onderwijs ten behoeve van educatie.  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar vakgenoten ten behoeve van kennisdeling.  +
Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen.  +
P
Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen.  +
Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt.  +
Het begeleiden van de deelnemer bij problemen met financiering, huisvesting, functiebeperkingen en persoonlijke situatie.  +
Het ondersteunen van het detecteren van plagiaat  +
Een systeem dat het mogelijk maakt om plagiaat in bewijsstukken van deelnemers te detecteren.  +
Een beschrijving van uit te voeren activiteiten.  +
Een systeem dat gebruikers een persoonlijke omgeving biedt.  +
Het bieden van een persoonlijke omgeving aan gebruikers  +
Het ondersteunen van het bepalen en sturen van portfolio's van assets en veranderingen  +
Het gedurende lange tijd beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen.  +
Het ondersteunen van het langdurig preserveren van gegevens  +
Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting.  +
Het ondersteunen van het beheren van productinkopen  +
Het aan produceren van onderzoeks(tussen)resultaten.  +
Het aanbod van producten en diensten van een instelling op het gebied van onderwijs, onderzoek en overige.  +
Het bepalen en bewaken van het portfolio van opleidingen en onderzoek en de investeringen daarin.  +
Een wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen.  +
Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen.  +
Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin.  +
Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen.  +
Het ondersteunen van het bepalen en sturen van programma's  +
Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.  +
Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's van assets en veranderingen.  +
Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten.  +
Het ondersteunen van het bepalen en sturen van projecten  +
Een onderzoek met een promotiemogelijkheden  +
Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in promotiegerelateerde zaken tussen de instelling en de promovendus.  +
Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties  +
Een systeem dat het volgen van de voortgang van promoties ondersteunt.  +
In Nederland: Een individu die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor.  +
Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek.  +
Een individu die in potentie deelnemer kan worden.  +
Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer.  +
R
Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens  +
Het verslag doen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.  +
Het onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners.  +
Het beheren van gegevens over relaties  +
Een platform dat centraal onderzoeksgegevens uit verschillende bronnen binnenhaalt en datatoegang biedt tot datawetenschappers / onderzoekers via een portal.  +
Het deel van de VRE waar het analytische en data-crunchende deel van het onderzoek plaatsvindt.  +
Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren.  +
Beoordeling van een onderzoeks(tussen)resultaat en/of disseminatie.  +
Persoon die een review uitvoert.  +
De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers.  +
Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen  +
Het koppelen van mensen, middelen en activiteiten op bepaalde momenten in tijd, het publiceren van het resulterende rooster en het afhandelen van roosterwijzigingen.  +
Het beschikbaar stellen van het rooster aan alle relevante doelgroepen.  +
Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens  +
Een systeem het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van middelen.  +
Het aanbrengen van correcties in het rooster zodat deze beter past op de daadwerkelijke beschikbaarheid van mensen en middelen.  +
Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen  +
Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden.  +
S
Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers.  +
Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers  +
Een systeem dat het uitbetalen van salarissen aan medewerkers ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het creëren en delen van gezamenlijke kennis  +
Een systeem dat het creeren en delen van gezamenlijke kennis ondersteunt.  +
Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin.  +
Het werven van fondsen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek.  +
Ondersteunt het virtualiseren van servers.  +
Het afhandelen van directe contacten van deelnemers en medewerkers rondom de interne dienstverlening.  +
Het ondersteunen van de interne dienstverlening (servicemanagement)  +
Een systeem dat de interne dienstverlening (servicemanagement) ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het ontwerpen van software  +
Een systeem dat erop gericht is om het ontwerpen, realiseren, deployen en beheren van software te ondersteunen.  +
Het ondersteunen van het beheren van software  +
Het ondersteunen van het deployen van software  +
Het ondersteunen van het realiseren van software  +
Het beheren van gegevens over sollicitaties  +
Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert.  +
Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht.  +
Het beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer.  +
Een mogelijke opdracht voor stage of afstuderen.  +
Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers.  +
Het ondersteunen van het matchen van vraag en aanbod van stageplaatsen en van afstudeertrajecten  +
Een systeem dat vraag en aanbod van stageplaatsen aan elkaar koppelt en het (afstudeer)stagetraject volgt.  +
Het beheren van gegevens over stage- en afstudeertrajecten en de voortgang daarvan  +
Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing.  +
Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling.  +
Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang.  +
Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod  +
Het helpen van deelnemers in het kiezen van de juiste (vervolg)opleidingen om zich voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan.  +
Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang.  +
Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers  +
Het domein betreffende Sturing.  +
Een overeenkomst tussen een instelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek.  +
Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen.  +
Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten.  +
T
Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten.  +
Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt.  +
Het beheren van gegevens over de besteding van tijd van individuen  +
Een systeem dat het registreren van de besteding van de tijd van individuen ondersteunt.  +
Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm.  +
Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal.  +
Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat.  +
Het bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan.  +
Het ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsen  +
Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer om te komen tot een formeel onderwijseenheidresultaat.  +
Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten.  +
Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld.  +
Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage).  +
Het koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd.  +
Het onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan.  +
Het ondersteunen van het toetsen van deelnemers  +
Het voorbereiden van de toetsactiviteiten.  +
Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten  +
U
Het inzetten van onderzoeksresultaten voor een ander doel dan het primaire (onderzoeks)doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en/of gecreëerd.  +
De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur.  +
Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal.  +
Het commercieel aanwenden van eigen onderzoeksfaciliteiten.  +
Het uitvoeren van een analyse voor een beleidsterrein (ontwikkelingen en trends, strategische keuzes, meerjarenplanningen, bereikte beleidsresultaten, leerpunten ect).  +
Het uitvoeren van een peer review op andermans onderzoeksresultaten.  +
Het toetsen van de ethische aspecten van een onderzoek.  +
Het toetsen van de juridische aspecten van een onderzoek.  +
Het toetsen van de maatschappelijke aspecten van een onderzoek.  +
Een systeem dat het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen ondersteunt.  +
V
Het beheren van gegevens over vacatures  +
Het valideren van onderzoeksbevindingen aan de hand van onderzoeksgegevens.  +
Het domein betreffende Valorisatie.  +
Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed.  +
Het vastleggen van onderzoeks(tussen)resultaten  +
Het vastleggen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.  +
Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven.  +
Biedt de mogelijkheid om versies van gegevensworkflows, algoritmen en indien nodig (subsets van) gegevens op te slaan.  +
Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen.  +
Afleggen van verantwoording over gevoerd beleid aan interne en externe stakeholders.  +
Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de instelling over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken.  +
Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie.  +
Het verdedigen van verworven octrooien voor de onderzoeksresultaten.  +
Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek.  +
Het beheren van gegevens over verlof  +
Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten.  +
Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan.  +
Het beheren van gegevens over vermogen  +
Een plicht om iets te betalen.  +
Ondersteunt de versleuteling van 'data in rust'.  +
Het transformeren, combineren of anderszins manipuleren van onderzoeksgegevens  +
Het verwerven van octrooien voor de onderzoeksresultaten.  +
Het verzamelen van bestaande en nieuw gecreëerde onderzoeksgegevens  +
Het ondersteunen van het opnemen, beheren en publiceren van video's  +
Een systeem dat het opnemen, beheren en publiceren van video's ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het streamen van hoge kwaliteit video  +
Een systeem dat het streamen van hoge kwaliteit video ondersteunt.  +
Digitale omgeving waarin onderzoekers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject.  +
Ondersteunt het opzetten van een afgeschermd (privaat) netwerk via een publiek netwerk, met behoud van vertrouwelijkheid.  +
Het zodanig uitwerken van onderzoeks(tussen)resultaten dat ze als disseminatie beschikbaar gesteld kunnen worden.  +
Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering.  +
Het organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen).  +
Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid.  +
Een object dat door individuen kan worden gebruikt.  +
Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak.  +
Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning).  +
W
Het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens die in een onderzoek worden gebruikt.  +
Het nemen van maatregelen waardoor de hergebruik van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.  +
Het nemen van maatregelen waardoor de toegankelijkheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.  +
Het nemen van maatregelen waardoor de vindbaarheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.  +
Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling.  +
Het produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer.  +
Omgeving waarbinnen dynamische content wordt ontsloten  +
Een systeem dat het beheren en publiceren van web content ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het beheren en publiceren van web content  +
Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk.  +
Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking.  +
Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit.  +
Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt.  +
Het werven van nieuwe deelnemers voor opleidingen.  +
Het werven van middelen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek.  +
Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.  +
Het effect van een onderzoeksresultaat op de wetenschap.  +
Een conceptuele weergave van de werkelijkheid die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek.  +
Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content  +
Een systeem waarmee alle interne en externe wetenschappelijke content doorzocht kan worden.  +
Z
Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers.  +
Het beheren van gegevens over ziekte  +
Het vinden van objecten die onderzocht kunnen worden in het onderzoek.  +
Het zoeken naar gegevens in een afgebakend informatiedomein.  +
Een systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen wordt geïndexeerd en doorzoekbaar wordt gemaakt.  +