Eigenschap:Toelichting BIV-classificatie

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
L
Integriteit M-H. Soms speelt deelname aan leeractiviteiten een rol bij een toetsresultaat  +
M
Extra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.  +
Dit betreft meldingen bij helpdesks.  +
O
Bouwstenen voor het examenprogramma van deelnemers moeten integer zijn. Als zij niet beschikbaar zijn is de registratie van onderwijsdeelname onmogelijk.  +
Gegevens over studievoortgang zijn in onze cultuur vertrouwelijk met een lage risicoklasse. Meer vertrouwelijke informatie wordt doorgaans niet in gestructureerde objecten, maar in documenten vastgelegd  +
Objecten waaruit inkomende betalingen voortvloeien onderbouwen financiële gegevens.  +
Deze informatie is nodig voor het examenprogramma.  +
Analoog aan Medewerker  +
Het resultaat van het primaire proces moet integer zijn.  +
Uitgaande van hoogst mogelijke vertrouwelijkheid (persoonsgegevens). In praktijk Vertrouwelijkheid L - H  +
P
Dit is analoog aan deelnemer. Kan wellicht lager als minder gegevens worden geregistreerd.  +
R
Vertrouwelijkheid L-H. Dit betreft informatie over de bedrijfsvoering van de instelling t.b.v. het management. Het kan via drill-down informatie bevatten over individuen.  +
Analoog aan Medewerker  +
BeÏnvloedt primair proces.  +
Vertrouwelijkheid L-M. Gegevens over de inrichting kunnen informatie bevatten over de beveiliging en kunnen belangrijk zijn bij calamiteiten.  +
S
Speelt een rol bij de certificering. Met deelnemers die in risicogebieden stages volgen moet snel contact kunnen worden opgenomen.  +
Objecten waaruit verplichtingen of inkomende betalingen voortvloeien onderbouwen financiële gegevens.  +
V
Financiële gegevens moeten integer zijn.  +
Financiële gegevens moeten integer zijn.  +
W
Vertrouwelijkheid L-M. De uitkomst van het primaire proces moet integer zijn. Ongeoorloofde wijziging kan tot aanzienlijke imagoschade leiden. Vertrouwelijk, maar met een lage risicoclassering.  +