Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Uitvoeren onderzoek

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessProcesses > Uitvoeren onderzoek
ArchiMate-element Uitvoeren onderzoek
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-02cea609-11ab-54a6-9433-b9a8fc15af33
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Uitvoeren onderzoek
Documentatie  : Het doen van onderzoek.
Domein  : Onderzoek
Trigger  : Er is een financieringsaanvraag voor een onderzoek goedgekeurd.
Preconditie  : Er is een geaccepteerd onderzoeksvoorstel waarop (waar relevant) financiering is ontvangen.
Postconditie  : Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het doen van onderzoek. (BusinessProcess) Uitvoeren onderzoek Het verzamelen van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek. (BusinessFunction) Bronidentificatie Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoeksprot- ocoltoetsing Het ervoor zorgen dat onderzoeksgegevens met voldoende kwaliteit beschikbaar zijn voor het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksgeg- evensbeheer Het fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksinstr- umentontwikkel- ing Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbe- geleiding Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregi- stratie Het in detail bestuderen van bestaande literatuur die eerder als relevant is geïdentificeerd. (BusinessFunction) Literatuuronder- zoek Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensverw- erking en analyse Het vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden. (BusinessFunction) Onderzoeksprot- ocolontwikkelin- g Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksobje- ctwerving Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningswe- rving Het verzamelen van nieuwe onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscollect- ie AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-10-2018 16:05:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 16:05:21 CEST