(Wetenschappelijk) onderzoek

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > (Wetenschappelijk) onderzoek
ArchiMate-element (Wetenschappelijk) onderzoek
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-20345d2c-76c7-9260-1cd3-1a4711468a23
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : (Wetenschappelijk) onderzoek
Documentatie  : Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie.
Domein  : Onderzoek
Synoniemen  : Onderzoeksactiviteit
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : middel
Toelichting BIV-classificatie  : Het administratieve object. Bevat niet het onderzoeksresultaat of de onderzoeksgegevens.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappel- ijk) onderzoek Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties (ApplicationFunction) Promotievolgfu- nctie Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Een onderzoek met een promotiemogelijkheden (BusinessObject) Promotieonderz- oek Het beheren van gegevens over klinische onderzoeken. (ApplicationFunction) Clinical Trial Management- functie Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringson- dersteuning Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregi- stratie Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken. (BusinessFunction) Onderzoeksdata- management Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoeksprot- ocoltoetsing Het evalueren van een onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten en hun impact. (BusinessFunction) Onderzoekseval- uatie Het ondersteunen van het managen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoeksman- agementfunctie De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksmet- hode Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksobje- ctwerving Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningswe- rving Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksregi- stratiefunctie Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvraa- g Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfina- nciering De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksopz- et Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens Middel met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten. (BusinessObject) Onderzoeksfacil- iteit Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobje- ct Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksproj- ect Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekscoll- aboratie Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt. (BusinessObject) Onderzoeker Een organisatie die samen met andere onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers een bepaald onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekspart- ner AccessRelationship R AggregationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship beantwoordt AssociationRelationship bekostigt AssociationRelationship beschrijft uitvoering van AssociationRelationship creëert AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship onderzoekt AssociationRelationship stuurt AssociationRelationship wordt uitgevoerd door AssociationRelationship wordt uitgevoerd door AssociationRelationship wordt uitgevoerd door Deze svg is op 09-10-2020 10:27:34 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:27:34 CEST