Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Trigger

ArchiMate-eigenschapdefinitie Trigger
Eigenschapdefinitie-id  : Id-21d5cb55-9669-f52f-4d96-0863a590da8a
ArchiMate-model  : HORA 2
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • Er is een persoon (intern of extern) die een vraag of een verzoek heeft stelt. (1)
 • Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar gekomen. (1)
 • Meerjarendoelstellingen en een –planning zijn opgesteld c.q. bijgesteld. De resultaten van de beleidsuitvoering noodzaken tot bijstelling van beleid. (1)
 • Er zijn interne en externe factoren die noodzaken om de business modellen te (her)definiëren. (1)
 • Er zijn interne en externe factoren die noodzaken om de instellingsidentiteit te (her)definiëren. (1)
 • De instellingsidentiteit en/of de business modellen zijn bijgesteld; bereikte resultaten van het lopende meerjarenplan noodzaken tot bijstelling van meerjarendoelstelling en planning. (1)
 • Er worden onderzoeksvragen onderkend. (1)
 • Er is een nieuwe strategische planningscyclus afgerond. (1)
 • Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat. (1)
 • Een deelnemer wil onderwijsactiviteiten uitvoeren. (1)
 • Vanuit interne en externe factoren en ontwikkelingen is er een reden om een beleidsanalyse uit te voeren voor een beleidsterrein. Deze redenen kunnen divers zijn: bijstelling van de instellingsidentiteit of gehanteerde business modellen, Aanpassing van de meerjarendoelen en -planning, externe ontwikkelingen en trends, tussentijds bereikte resultaten van de beleidsuitvoering etc. (1)
 • Er is een financieringsaanvraag voor een onderzoek goedgekeurd. (1)
 • Vanuit interne en externe wordt verantwoording gevraagd omtrent gevoerd beleid cq. wil de organisatie zelf verantwoording afleggen. (1)
 • Er is een moment aangebroken waarop voorbereidingen voor een nieuwe periode moeten worden getroffen. (1)
 • Door te voeren veranderingsinitiatieven worden voorbereid ter uitvoering. (1)
 • Er is een moment aangebroken waarop gestart worden met het werven van nieuwe deelnemers (voor een geplande onderwijsperiode). (1)
 • Voorgenomen beleid wordt ter hand genomen. (1)
 • Er zijn signalen dat de feitelijke werking en prestatie achterblijven bij de beoogde situatie. (1)
 • Er is een signaal of verzoek dat periodiek of continu om afhandeling vraagt. (1)
 • Vanuit voorgenomen beleid zijn er veranderingen voorzien die doorgevoerd moeten worden t.o.v. de huidige situatie. (1)
Gebruikt door  :