Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoek

ArchiMate-element Onderzoek
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-37ff52c1-bd05-e42d-61a5-a62ddccc734e
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderzoek
Documentatie  : Het domein betreffende Onderzoek.
Type  : HORA-domein
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappel- ijk) onderzoek Een systeem dat de visualisatie van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Gegevensvisuali- satiesysteem Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd. (BusinessFunction) Onderzoeksopz- et Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogra- mma Een overeenkomst tussen een onderwijsinstelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieoveree- nkomst Een systeem dat het verzamelen van onderzoeksgegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksmee- tsysteem Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobje- ct Het opstellen en verspreiden van publicaties rondom het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoekspubl- icatie De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt. (BusinessObject) Onderzoeker Een onderzoek met een promotiemogelijkheden (BusinessObject) Promotieonderz- oek Het zorgen voor een geaccepteerd onderzoeksvoorstel. (BusinessFunction) Onderzoeksont- wikkeling Een systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksgeg- evensbeheersys- teem Het daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksuitv- oering Een verzameling organisaties die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Samenwerkings- verband Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie Een systeem dat de analyse van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Gegevensanalys- esysteem Een wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen. (BusinessObject) Proefschrift AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-10-2018 16:06:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 16:06:43 CEST