Onderzoek

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 13 sep 2018 om 15:14 (SmartConnect import, batch-id = HORA 2.xml-20180913145520)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-element Onderzoek
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-37ff52c1-bd05-e42d-61a5-a62ddccc734e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoek
Documentatie  : Het domein betreffende Onderzoek.
Type  : HORA-domein
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Geheel van programmatuur met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten, waarmee computers of andere digitale apparaten bewerkingen en taken uitvoeren. (BusinessObject) Onderzoeksso- ftware Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogr- amma Middel met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten. (BusinessObject) Onderzoeksfa- ciliteit Persoon die een review uitvoert. (BusinessObject) Reviewer Een systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert. (ApplicationComponent) Auteuridentific- atiesysteem De vorm waarin een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten. (BusinessObject) Disseminatiev- orm De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook. (BusinessObject) Onderzoeks(t- ussen)resultaat Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvr- aag Het aan een breder publiek beschikbaar stellen van resultaten uit een onderzoek (BusinessFunction) Onderzoeksdi- sseminatie Een wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen. (BusinessObject) Proefschrift De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksop- zet De rechten, plichten en beperkingen die gelden voor een ontsloten onderzoeks(tussen)resultaat. (BusinessObject) Disseminatiep- olicy Een platform dat centraal onderzoeksgegevens uit verschillende bronnen binnenhaalt en datatoegang biedt tot datawetenschappers / onderzoekers via een portal. (ApplicationComponent) Research Data Platform Een overeenkomst tussen een instelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovere- enkomst Beoordeling van de kaders en randvoorwaarden van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksto- ets Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoekspr- oject Een gevolgtrekking uit de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksco- nclusie De beschrijving en/of metadatering van een fysiek of digitaal object. (BusinessObject) Objectbeschrij- ving Een veronderstelling die nog niet bewezen is, vaak in de vorm van het verwachte antwoord op een onderzoeksvraag. (BusinessObject) Onderzoekshy- pothese Een systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksge- gevensbeheer- systeem Een organisatie die samen met andere onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers een bepaald onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekspa- rtner Digitale omgeving waarin onderzoekers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. (ApplicationComponent) Virtual Research Environment Het medium waarlangs een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten. (BusinessObject) Disseminatie- medium Een conceptuele weergave van de werkelijkheid die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek. (BusinessObject) Wetenschapp- elijk model Voorziening gericht op het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties op grote datasets. (ApplicationComponent) Compute solution Een instrument met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten. (BusinessObject) Onderzoeksin- strument Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoeksco- llaboratie Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksob- ject Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksge- gevens Een systeem dat de analyse van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Gegevensanal- ysesysteem Een systeem dat het detecteren en corrigeren of verwijderen van invalide gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Data cleansing tool Beoordeling van een onderzoeks(tussen)resultaat en/of disseminatie. (BusinessObject) Review Het effect van een onderzoeksresultaat op de maatschappij. (BusinessObject) Maatschappeli- jk effect De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksm- ethode Een onderzoek met een promotiemogelijkheden (BusinessObject) Promotieonde- rzoek Het effect van een onderzoeksresultaat op de wetenschap. (BusinessObject) Wetenschapp- elijk effect Het uitvoeren van voorbereidende handelingen die erop gericht zijn een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren (BusinessFunction) Onderzoekson- twikkeling Een systeem dat de visualisatie van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Gegevensvisu- alisatiesystee- m Een systeem dat het verzamelen van onderzoeksgegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksm- eetsysteem Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt. (BusinessObject) Impact Een waarneming ten aanzien van een bepaald onderzoeksonderwerp. (BusinessObject) Onderzoeksbe- vinding Het uitvoeren van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie ter beantwoording van onderzoeksvragen (BusinessFunction) Onderzoeksuit- voering Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschapp- elijk) onderzoek Een verzameling waarden van kwalitatieve of kwantitatieve variabelen die zijn gemeten en/of verzameld en die kunnen worden geanalyseerd of waarover kan worden gerapporteerd. (BusinessObject) Dataset Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfin- anciering Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt. (BusinessObject) Onderzoeker AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 16:03:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 16:03:56 CEST