Beleidsuitgangspunt

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Beleidsuitgangspunt
ArchiMate-element Beleidsuitgangspunt
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-400e1afc-d931-17b8-6440-f63e04e55c6f
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Beleidsuitgangspunt
Documentatie  : Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen.
Domein  : Sturing
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : richting
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : De integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgangs- punt Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanage- ment Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsontwi- kkeling Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanage- ment Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling. (BusinessFunction) Strategische planning Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmaman- agement Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfolio- management Het ondersteunen van processen om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten (ApplicationFunction) Compliancybew- akingsfunctie Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen. (BusinessFunction) Beleidsvorming en evaluatie Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsmana- gement Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancema- nagement Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 09-10-2020 10:28:55 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:28:55 CEST