Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 15 sep 2019 om 14:46 (SmartConnect import, batch-id = HORA 2.1.xml-20190915125321)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
Het uitvoeren van voorbereidende handelingen die erop gericht zijn een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren (BusinessFunction) Onderzoeksontwikkeling Het verkennen van waardevolle onderzoeksonderwerpen. (BusinessFunction) Onderzoeksvraagidentificatie Het toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten. (BusinessFunction) Onderzoekstoetsing Het opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring. (BusinessFunction) Onderzoeksplanning Het zoeken van partijen die een bijdrage willen leveren aan onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoekspartnering Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd. (BusinessFunction) Onderzoeksopzetontwikkeling Het aanvragen van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringswerving Het evalueren van een onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten en hun impact. (BusinessFunction) Onderzoeksevaluatie Het uitvoeren van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie ter beantwoording van onderzoeksvragen (BusinessFunction) Onderzoeksuitvoering Het verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscollectie Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensverwerking en -analyse Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoeksprotocoltoetsing Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbegeleiding Het aan een breder publiek beschikbaar stellen van resultaten uit een onderzoek (BusinessFunction) Onderzoeksdisseminatie Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar. (BusinessFunction) Disseminatiecreatie Het reviewen van onderzoeksresultaten van anderen. (BusinessFunction) Collegiale toetsing Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaatborging Het beschikbaar en geschikt maken van onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) voor de toepassing in producten, processen en diensten zoals interactie met de maatschappij en private organisaties. (BusinessFunction) Kennisuitnutting Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Kennisvermarkting Het overdragen van kennis over onderzoeksresultaten (BusinessFunction) Kennisoverdracht Het beschermen van (het intellectueel eigendom op) kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Kennisbescherming Het administratief en inhoudelijk ondersteunen van onderzoeken. (BusinessFunction) Onderzoeksdienstverlening Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringsondersteuning Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregistratie Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksobjectwerving Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningswerving De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken. (BusinessFunction) Onderzoeksdatamanagement ArchiMateNote Wijzigingen t.o.v. vorige versie: - Omgezet naar Gebundeld BP: Opstellen onderzoeksvoorstel, Verwerken en analyseren onderzoeksgegevens, Vastleggen onderzoeksresultaten - Vervallen Gebundelde BP: Voorbereiden onderzoek, Uitvoeren onderzoek, Uitbaten onderzoeksresultaten, Dissemineren onderzoeksresultaten (cf. onderzoekscsyclus uitgedrukt in BF). Definities overgezet naar desbetreffende HBF - Onderzoeksontwikkeling --> Onderzoeksvoorbereiding - HBF "Informatiedoorlevering" hersteld (cf. views Bedrijfsfuncties en Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting), HBF "Informatielevering" ondergebracht bij Onderzoeksdisseminatie/Onderzoeksresultaatborging - Onderzoeksadministratie+Onderzoeksassistentie samengenomen in "Onderzoeksdienstverlening" - Onderzoeksdatamanagement toegevoegd / vervangt Onderzoeksgegevensbeheer uit Onderzoeksuitvoering - Verbinding BP met BF uit Onderzoeksdienstverlening - "Kennisbescherming" toegevoegd binnen HBF Kennisuitnutting Het opzetten van organisatie-overstijgende samenwerking op het gebied van onderzoek. (BusinessProcess) Opzetten onderzoekscollaboratie Het opstellen van een voorstel teneinde een onderzoek uit te kunnen voeren. (BusinessProcess) Opstellen onderzoeksvoorstel Het opstellen van de te onderzoeken onderzoeksvraag of -vragen. (BusinessProcess) Opstellen onderzoeksvraag Het opstellen van een onderzoeksplan. (BusinessProcess) Opstellen onderzoeksplan Het identificeren van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek. (BusinessProcess) Identificeren bronnen Het vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden. (BusinessProcess) Ontwikkelen onderzoeksopzet Het fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek. (BusinessProcess) Ontwikkelen onderzoeksinstrumenten Het toetsen van de ethische aspecten van een onderzoek. (BusinessProcess) Uitvoeren toets op ethische aspecten Het toetsen van de juridische aspecten van een onderzoek. (BusinessProcess) Uitvoeren toets op juridische aspecten Het toetsen van de maatschappelijke aspecten van een onderzoek. (BusinessProcess) Uitvoeren toets op maatschappelijke aspecten Het werven van middelen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek. (BusinessProcess) Werven onderzoeksmiddelen Het werven van fondsen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek. (BusinessProcess) Schrijven en indienen financieringsaanvraag Het administratief en procedureel ondersteunen van het schrijven en indienen van een financieringsaanvraag. (BusinessProcess) Ondersteunen financieringsaanvraag Het vaststellen aan welke criteria objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek dienen te voldoen. (BusinessProcess) Opstellen acceptatiecriteria onderzoeksobjecten Het aanvragen van de benodigde vergunningen om een bepaald onderzoek uit te mogen voeren. (BusinessProcess) Aanvragen onderzoeksvergunningen Het vinden van objecten die onderzocht kunnen worden in het onderzoek. (BusinessProcess) Zoeken geschikte onderzoeksobjecten Het verslag doen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten. (BusinessProcess) Rapporteren tussenresultaten en voortgang onderzoek Het bepalen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten. (BusinessProcess) Bepalen onderzoeksvoortgang Het vastleggen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten. (BusinessProcess) Vastleggen onderzoeksvoortgang Het vastleggen van onderzoeks(tussen)resultaten (BusinessProcess) Vastleggen onderzoeksresultaten Het aan produceren van onderzoeks(tussen)resultaten. (BusinessProcess) Produceren onderzoeks(tussen)resultaten Het zodanig uitwerken van onderzoeks(tussen)resultaten dat ze als disseminatie beschikbaar gesteld kunnen worden. (BusinessProcess) Voorbereiden disseminatie Het mogelijk maken dat een promotie plaatsvindt. (BusinessProcess) Faciliteren promotie Het (her)gebruiken van onderzoeksgegevens in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessProcess) (Her)gebruiken onderzoeksgegevens Het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens die in een onderzoek worden gebruikt. (BusinessProcess) Waarborgen gegevenskwaliteit Het valideren van onderzoeksbevindingen aan de hand van onderzoeksgegevens. (BusinessProcess) Valideren onderzoeksbevindingen Het transformeren, combineren of anderszins manipuleren van onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Verwerken en analyseren onderzoeksgegevens Het genereren van nog niet eerder vastgelegde onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Creëren nieuwe onderzoeksgegevens Het verzamelen van bestaande en nieuw gecreëerde onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Verzamelen onderzoeksgegevens Het inzetten van onderzoeksresultaten voor een ander doel dan het primaire (onderzoeks)doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en/of gecreëerd. (BusinessProcess) Uitbaten onderzoeksresultaten Het commercieel aanwenden van eigen onderzoeksfaciliteiten. (BusinessProcess) Uitnutten onderzoeksfaciliteiten Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Vermarkten kennis Het begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn. (BusinessProcess) Begeleiden start-ups Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie of voor marketingdoeleinden. (BusinessProcess) Overdragen kennis naar bedrijven Het verdedigen van verworven octrooien voor de onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Verdedigen octrooien Het verwerven van octrooien voor de onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Verwerven octrooien Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar onderwijs ten behoeve van educatie. (BusinessProcess) Overdragen kennis naar onderwijs Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar vakgenoten ten behoeve van kennisdeling. (BusinessProcess) Overdragen kennis naar vakgenoten Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang. (BusinessProcess) Overdragen kennis naar maatschappij Het beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek. (BusinessProcess) Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten Het beschikbaar stellen en ontsluiten van onderzoeksgegevens. (BusinessProcess) Dissemineren onderzoeksgegevens Het beschikbaar stellen en ontsluiten van andere onderzoeksresultaten dan onderzoeksgegevens. (BusinessProcess) Dissemineren andere onderzoeksresultaten Het op gecontroleerde wijze beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Archiveren onderzoeksresultaten Het gedurende lange tijd beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen. (BusinessProcess) Preserveren onderzoeksresultaten Het gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Archiveren en preserveren onderzoeksgegevens Het nemen van maatregelen waardoor de vindbaarheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd. (BusinessProcess) Waarborgen vindbaarheid onderzoeksgegevens Het nemen van maatregelen waardoor de toegankelijkheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd. (BusinessProcess) Waarborgen toegankelijkheid onderzoeksgegevens Het nemen van maatregelen waardoor de hergebruik van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd. (BusinessProcess) Waarborgen herbruikbaarheid onderzoeksgegevens Het bepalen van het juiste medium om onderzoeksresultaten te dissemineren. (BusinessProcess) Bepalen geschikt disseminatiemedium Het uitvoeren van een peer review op andermans onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Uitvoeren peer review Het beheren van de onderzoeksportfolio (BusinessProcess) Beheren onderzoeksportfolio Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer om te komen tot een formeel onderwijseenheidresultaat. (BusinessFunction) Toetsing Het onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan. (BusinessFunction) Toetsuitvoering Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en planvorming Het bepalen en bewaken van het portfolio van opleidingen en onderzoek en de investeringen daarin. (BusinessFunction) Productportfoliomanagement Het bepalen van de impact van een onderzoek, al dan niet afgezet tegen andere onderzoeken en onderzoeksresultaten in een bepaalde discipline. (BusinessProcess) Bepalen onderzoeksimpact AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:38:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:38:56 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-577f0b5e-fd2f-6a0e-8f8a-f72143a59646
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
Elementen  : 
Relaties  :