Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Tactische planning

ArchiMate-element Tactische planning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-6bab65bd-025f-1744-07b1-b9950cf32bbb
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Tactische planning
Documentatie  : Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. (BusinessFunction) Tactische planning Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en planvorming Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid. (BusinessProcess) Evalueren veranderingen De uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd. (BusinessProcess) Monitoren en evalueren beleidsuitvoerin- g Het definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid. (BusinessProcess) Definiëren veranderingsinit- iatieven Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering. (BusinessProcess) Voorbereiden veranderingen Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Het uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording. (BusinessProcess) Ontwikkelen beleid Het definiëren van beleid voor een beleidsterrein op basis van de beleidsanalyse. (BusinessProcess) Definiëren beleid CompositionRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 16-09-2019 16:01:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 16:01:18 CEST