Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Studieloopbaanbegeleiding

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Studieloopbaanbegeleiding
ArchiMate-element Studieloopbaanbegeleiding
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-766a155c-623e-6083-5f3c-1f4b80ccaf54
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Studieloopbaanbegeleiding
Documentatie  : Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang.
Domein  : Onderwijs
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang. (BusinessFunction) Studieloopbaan- begeleiding Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers (ApplicationFunction) Studievolgfuncti- e Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemercom- petentie Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten. (BusinessObject) Onderwijseenh- eidresultaat Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage). (BusinessObject) Toetsresultaat Het begeleiden van deelnemers in hun leertraject. (BusinessFunction) Deelnemerbege- leiding Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprogr- amma Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeractivi- teit Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogra- mma Het onderwijskundig en logistiek afsluiten van een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Afsluiten onderwijsperio- de ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R CompositionRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 16-09-2019 20:17:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 20:17:40 CEST