Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Bedrijfsprocesmodel

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsprocesmodel
Bedrijfsprocesmodel
ArchiMateNote Ondersteunende processen Het direct te woord staan van iemand binnen of buiten de organisatie en ervoor zorgen dat zijn of haar vraag of verzoek wordt afgehandeld. (BusinessProcess) Afhandelen contacten en meldingen Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen. (BusinessProcess) Afhandelen periodieke/continue verzoeken Het beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen. (BusinessProcess) Instandhouden middelen ArchiMateNote Sturende processen ArchiMateNote Strategisch sturen Het definiëren en bijstellen van de visie, missie en identiteit van de organisatie en het sturen van op de ontwikkeling van de organisatie. (BusinessProcess) Ontwikkelen instellingsidentiteit Het ontwikkelen en bijstellen van business modellen voor de primaire activiteiten van de instelling (onderwijs en onderzoek). (BusinessProcess) Ontwikkelen business modellen Het definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan. (BusinessProcess) Ontwikkelen instellingsplan ArchiMateNote Tactisch sturen Het uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording. (BusinessProcess) Ontwikkelen beleid Veranderingen doorvoeren vanuit gedefinieerd beleid. (BusinessProcess) Doorvoeren veranderingen Verbeteringen doorvoeren vanuit het verschil tussen de beoogde en de geconstateerde en ervaren werking van de organisatie en haar prestatie. (BusinessProcess) Doorvoeren verbeteringen ArchiMateNote Primaire processen ArchiMateNote Onderwijs Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperiode Het onderwijskundig en logistiek afsluiten van een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Afsluiten onderwijsperiode Het werven van nieuwe deelnemers voor opleidingen. (BusinessProcess) Werven deelnemers Het afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding. (BusinessProcess) Inschrijven voor opleiding Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Het toetsen of alle noodzakelijke competenties zijn behaald en het verstrekken van een waardedocument daarvoor. (BusinessProcess) Examineren Het beheren van de relatie met alumni. (BusinessProcess) Beheren alumni ArchiMateNote Onderzoek Het vinden van een onderzoeksmogelijkheid. (BusinessProcess) Ontwikkelen onderzoek Het uitwerken van onderzoeksvoorstel en het verkrijgen van financiering ervoor. (BusinessProcess) Werven onderzoek Het doen van onderzoek. (BusinessProcess) Uitvoeren onderzoek Het schrijven en uitbrengen van publicaties en borgen van de overdracht van onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Publiceren onderzoeksresultaten Het begeleiden van een promotietraject. (BusinessProcess) Faciliteren promotie ArchiMateNote Valorisatie Het vermarkten van onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Uitbaten onderzoeksresultaten Het beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek. (BusinessProcess) Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten Deze svg is op 14-10-2018 11:54:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 11:54:34 CEST
Legenda


Originele kleuren
Domein
   
   
   
   
   
Type
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsprocesmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-8b4bcc3e-d0bf-412b-7a5e-6612bfd32c04
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Bedrijfsprocesmodel
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)