Disseminatie

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 15 sep 2019 om 13:55 (SmartConnect import, batch-id = HORA 2.1.xml-20190915125321)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-element Disseminatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-90e02fc6-a622-7781-faa7-f25691b5cdc1
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Disseminatie
Documentatie  : Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep).
Domein  : Onderzoek
Synoniemen  : Publicatie
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : product
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Het reviewen van onderzoeksresultaten van anderen. (BusinessFunction) Collegiale toetsing Het ondersteunen van het langdurig preserveren van gegevens (ApplicationFunction) Preserveringsf- unctie Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevensarchive- ringsfunctie Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksre- gistratie Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschappe- lijke zoekfunctie Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksre- sultaatborging Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar. (BusinessFunction) Disseminatiecr- eatie Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendus- begeleiding Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaar- digheidsonder- steuning Het ondersteunen van het dissemineren van resultaten van een onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksdi- sseminatiebeh- eer Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het beschermen van (het intellectueel eigendom op) kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Kennisbescher- ming Het verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscolle- ctie Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal. (BusinessFunction) Toepassing leermaterialen Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- eringsevaluatie Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- eringsbegeleid- ing Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Kennisvermark- ting Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbe- waking Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidontwikkeli- ng Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het overdragen van kennis over onderzoeksresultaten (BusinessFunction) Kennisoverdra- cht Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsont- wikkeling De rechten, plichten en beperkingen die gelden voor een ontsloten onderzoeks(tussen)resultaat. (BusinessObject) Disseminatiep- olicy Het medium waarlangs een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten. (BusinessObject) Disseminatiem- edium De vorm waarin een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten. (BusinessObject) Disseminatiev- orm Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksge- gevens Beoordeling van een onderzoeks(tussen)resultaat en/of disseminatie. (BusinessObject) Review De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook. (BusinessObject) Onderzoeks(tu- ssen)resultaat SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship kan worden gebruikt als AssociationRelationship wordt beoordeeld in AssociationRelationship wordt beschikbaar gesteld als Deze svg is op 19-04-2023 17:01:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 17:01:46 CEST