Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Bedrijfsfuncties Onderzoek

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsfuncties Onderzoek
Bedrijfsfuncties Onderzoek
Het verkennen van waardevolle onderzoeksonderwerpen. (BusinessFunction) Onderzoeksvraagiden- tificatie Het zoeken van partijen die een bijdrage willen leveren aan onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoekspartnerin- g Het opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring. (BusinessFunction) Onderzoeksplanning Het toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten. (BusinessFunction) Onderzoekstoetsing Het aanvragen van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringswerving Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een verzameling organisaties die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Samenwerkingsverba- nd Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogramma Een overeenkomst tussen een onderwijsinstelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovereenkoms- t Het verzamelen van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek. (BusinessFunction) Bronidentificatie Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie Het verzamelen van nieuwe onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscollectie Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensverwerking- en -analyse Het in detail bestuderen van bestaande literatuur die eerder als relevant is geïdentificeerd. (BusinessFunction) Literatuuronderzoek Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoeksprotocolto- etsing Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbegelei- ding Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobject In Nederland: Een individu die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor. (BusinessObject) Promovendus Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar onderwijsmedewerkers binnen de instelling. (BusinessFunction) Kennisoverdracht naar onderwijs Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar andere onderzoekers, bijvoorbeeld in een conferentie. (BusinessFunction) Kennisoverdracht naar vakgenoten Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar. (BusinessFunction) Publicatiecreatie Het reviewen van onderzoeksresultaten van anderen. (BusinessFunction) Collegiale toetsing Het vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden. (BusinessFunction) Onderzoeksprotocolo- ntwikkeling Het fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksinstrumen- tontwikkeling AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 04-01-2019 17:18:36 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 04-01-2019 17:18:36 CET
Legenda


Originele kleuren
Domein
   
   
   
Synoniemen
   
   
   
   
Type
   
   
Gegevenscategorie
   
   
   
   
   
Integriteit
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
Toelichting BIV-classificatie
   
   
Gegevenstype
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsfuncties Onderzoek
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-956a7d69-1b30-3567-dfe5-06bba1fab01d
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Bedrijfsfuncties Onderzoek
Elementen  : 
Relaties  :