Medewerker

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 13 sep 2018 om 15:00 (SmartConnect import, batch-id = HORA 2.xml-20180913145520)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-element Medewerker
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-97bae4d3-be45-3145-ace5-555817268404
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Medewerker
Documentatie  : Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : hoog
Toelichting BIV-classificatie  : Extra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het ondersteunen van het bepalen en sturen van portfolio's van assets en veranderingen (ApplicationFunction) Portfoliomana- gementfunctie Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksre- gistratiefunctie Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Het ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemers (ApplicationFunction) Onderwijsplan- ningsfunctie Het ondersteunen van het toetsen van deelnemers (ApplicationFunction) Toetsuitvoerin- gsfunctie Het beheren van gegevens over autorisaties (ApplicationFunction) Autorisatiegeg- evensbeheer Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding. (BusinessFunction) Medewerkero- ntwikkeling Het beheren van gegevens over medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetgegevens- beheer Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties (ApplicationFunction) Promotievolgf- unctie Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs (ApplicationFunction) Learning managementf- unctie Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Externe medewerker Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublic- atiefunctie Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekge- gevensbeheer Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt. (BusinessObject) Onderzoeker Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstr- uctiefunctie Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Het ondersteunen van alle inhoudelijke, logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkers (ApplicationFunction) Corporate LMS-functie De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning Het ondersteunen van het beheer van fysieke kaarten, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes. (ApplicationFunction) Kaartbeheerfu- nctie Het ondersteunen van het bepalen en sturen van programma's (ApplicationFunction) Programmam- anagementfun- ctie Het ondersteunen van het beheren van productinkopen (ApplicationFunction) Procurementf- unctie Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerk- ingsfunctie Het matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetplannings- functie Medewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Interne medewerker Het ondersteunen van het matchen van vraag en aanbod van stageplaatsen en van afstudeertrajecten (ApplicationFunction) Stageplaatsm- atchingfunctie Het beheren van gegevens over auteurs van werken (ApplicationFunction) Auteurgegeve- nsbeheer Het ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsen (ApplicationFunction) Toetsbeoordel- ingsfunctie Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkera- dministratie Het beheren van gegevens over stage- en afstudeertrajecten en de voortgang daarvan (ApplicationFunction) Stagetrajectg- egevensbehe- er Het ondersteunen van het bepalen en sturen van projecten (ApplicationFunction) Projectmanag- ementfunctie Het ondersteunen van het beheer van faciliteiten (ApplicationFunction) Faciliteitenbeh- eerfunctie Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte en verlofadminist- ratie Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Het beheren van gegevens over medewerkers (ApplicationFunction) Medewerkerg- egevensbehe- er Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeve- nsbeheer Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties. (BusinessObject) Onderwijsmat- eriaal Het beheren van gegevens over identiteiten (ApplicationFunction) Identiteitgegev- ensbeheer Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie. (BusinessFunction) Medewerkerb- eoordeling Het beheren van gegevens over betalingen (ApplicationFunction) Betalingsgege- vensbeheer Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationFunction) Roosterwijzigi- ngsfunctie Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingscon- structie Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten (ApplicationFunction) Toetsvoorbere- idingsfunctie Het ondersteunen van het beheren van contracten (ApplicationFunction) Contractbehe- erfunctie Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratiever- werkingsfuncti- e Het ondersteunen van de identificatie van auteurs van werken (ApplicationFunction) Auteuridentific- atiefunctie Het beheren van gegevens over de besteding van tijd van individuen (ApplicationFunction) Tijdregistratief- unctie Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgege- vensbeheer AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship heeft werkplek AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship wordt begeleid door AssociationRelationship heeft AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship kan werkzaamheden verrichten als AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship wordt ingepland in AggregationRelationship AssociationRelationship wordt ingepland in AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship voert uit AssociationRelationship gebruikt AccessRelationship W AssociationRelationship heeft medewerker AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship ontwikkelt AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 05-04-2024 12:49:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:49:02 CEST