Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Opleidingsontwikkeling

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Opleidingsontwikkeling
ArchiMate-element Opleidingsontwikkeling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-983fa0d9-eb8a-d58e-c762-12b66d59a452
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Opleidingsontwikkeling
Documentatie  : Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma.
Domein  : Onderwijs
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsontwi- kkeling Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgangs- punt Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaanb- odgegevensbeh- eer Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingen, minoren en onderwijseenheden. (BusinessFunction) Onderwijsontwi- kkeling Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemercom- petentie Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprogr- amma Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie AccessRelationship R ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 14-10-2018 16:02:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 16:02:33 CEST