Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Deelnemeractiviteit

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Deelnemeractiviteit
ArchiMate-element Deelnemeractiviteit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-9f4606f0-9f8f-e0bc-c428-19fa990ed773
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Deelnemeractiviteit
Documentatie  : Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs.
Domein  : Onderwijs
Synoniemen  : Leeractiviteit
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : hoog
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeractivi- teit Het ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemers (ApplicationFunction) Onderwijsplann- ingsfunctie Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationFunction) Roosterwijzigin- gsfunctie Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstruc- tiefunctie Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublicati- efunctie Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht. (BusinessFunction) Stagebegeleidin- g Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang. (BusinessFunction) Studieloopbaan- begeleiding Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactivi- teit De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 16-09-2019 09:21:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 09:21:00 CEST