Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Stageactiviteit

ArchiMate-element Stageactiviteit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-bfe79c79-adbc-efb2-164f-7c9184f2160e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Stageactiviteit
Documentatie  : Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert.
Domein  : Onderwijs
Synoniemen  : Afstudeeractiviteit
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Speelt een rol bij de certificering. Met deelnemers die in risicogebieden stages volgen moet snel contact kunnen worden opgenomen.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert. (BusinessObject) Stageactiviteit Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbew- aking Het beheren van gegevens over stage- en afstudeertrajecten en de voortgang daarvan (ApplicationFunction) Stagetrajectgeg- evensbeheer Het ondersteunen van het matchen van vraag en aanbod van stageplaatsen en van afstudeertrajecten (ApplicationFunction) Stageplaatsmat- chingfunctie Het organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen). (BusinessFunction) Voorbereiding onderwijsuitvoe- ring Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- eringsbegeleidi- ng Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit Een mogelijke opdracht voor stage of afstuderen. (BusinessObject) Stageopdracht SpecializationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 16-09-2019 15:40:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 15:40:30 CEST