Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 11 jul 2018 om 14:17 (SmartConnect import, batch-id = 20180711 HORA 2.xml-20180711135249)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen. (BusinessFunction) Formatieplanning Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding. (BusinessFunction) Medewerkerontwik- keling Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie. (BusinessFunction) Medewerkerbeoord- eling Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkeradmini- stratie Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverwerkin- g Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte en verlofadministratie Eenheid van geplande arbeidstijd. (BusinessObject) Formatieplaats Geeft inzicht in de geschiktheid en inzetbaarheid van een medewerker op basis van competenties die binnen de taakstelling zijn gedefinieerd. (BusinessObject) Medewerkercompet- entie Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) Beoordeling De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekking Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een onderdeel van een organisatie. (BusinessObject) Organisatieonderd- eel Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingsconstruct- ie Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeheer Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren. (BusinessFunction) Betalingen Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbeheer Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden. (BusinessObject) Begroting Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (BusinessObject) Activum Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling Een individu of organisatie die een verplichting heeft aan de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten door de instelling. In de praktijk meestal een deelnemer of opdrachtgever. (BusinessObject) Debiteur Een individu of organisatie die een vordering heeft bij de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan de instelling. In de praktijk meestal een leverancier of opdractnemer. (BusinessObject) Crediteur Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur. (BusinessObject) Uitgaande betaling Een opoffering in geld, tijd of mankracht (personeel) ten behoeve van een bepaald doel dat (of opbrengsten die) pas in de toekomst wordt (worden) behaald. (BusinessObject) Investering Een mens. (BusinessObject) Individu Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten. (BusinessFunction) Gebouwbeveiliging Het verzorgen van catering, mate name in de vorm van bedrijfsrestaurants. (BusinessFunction) Cateringbeheer Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. (BusinessFunction) Schoonmaak Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedontwikkeli- ng Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen. (BusinessFunction) Goederenafhandeli- ng Het zorgen voor een veiligheidsnet bij calamiteiten. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverlenin- g Het afhandelen van inkomende en uitgaande documentstromen en de archivering van documenten. (BusinessFunction) Documentafhandeli- ng en archivering Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief. (BusinessObject) Configuratie-item Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd. (BusinessFunction) Aanbesteden Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersbeheer Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestellen Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten. (BusinessObject) Inkoopcontract Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen. (BusinessFunction) Contactbeheer Het afhandelen van directe contacten van deelnemers en medewerkers rondom de interne dienstverlening. (BusinessFunction) Servicemanagement Het onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners. (BusinessFunction) Relatiebeheer Het onderhouden van contacten met alumni. (BusinessFunction) Alumnibeheer Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld. (BusinessObject) Melding Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit. (BusinessObject) Werkorder Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een deelnemer die gediplomeerd is. (BusinessObject) Alumnus Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Het controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met relevante wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliancebeheer Het geven van juridisch advies. (BusinessFunction) Juridisch adviseren Het beschermen van de intellectuele eigendommen van de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Juridische bescherming Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling. (BusinessFunction) Afhandeling bezwaren en beroepen Het afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de instelling of haar medewerkers. (BusinessFunction) Klachtenafhandeling Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. (BusinessFunction) Informatiebeveiligin- g Het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau. (BusinessFunction) Informatiemanage- ment Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. (BusinessFunction) Identiteitenbeheer Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatie- ontwikkeling Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebeheer Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuurontwi- kkeling Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuurbeheer De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) Systeemsoftware Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Het verstrekken van informatie naar deelnemers en medewerkers. (BusinessFunction) Interne communicatie Het verstrekken van informatie naar externe partijen. (BusinessFunction) Externe communicatie Het opstellen en beheren van een imago, huisstijl en bijbehorende sjablonen. (BusinessFunction) Imago-ontwikkeling In een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker. (BusinessObject) Digitale identiteit Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst. (BusinessObject) Autorisatie AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 05-04-2024 12:47:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:47:33 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-f527e725-d272-3080-4ccf-19eb74c419d7
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
Elementen  : 
Relaties  :