Applicatiefuncties Bedrijfsvoering

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 11 jul 2018 om 14:20 (SmartConnect import, batch-id = 20180711 HORA 2.xml-20180711135249)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Bedrijfsvoering
Applicatiefuncties Bedrijfsvoering
Het ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen (ApplicationFunction) Aanbestedingsfunctie Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd. (BusinessFunction) Aanbesteden Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegevensbe- heer Het ontvangen van fysieke betalingen (ApplicationFunction) Betaalfunctie De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren. (BusinessFunction) Betalingen Het ondersteunen van alle inhoudelijke, logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkers (ApplicationFunction) Corporate LMS-functie Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren. (BusinessObject) Leermateriaal Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding. (BusinessFunction) Medewerkerontwikkel- ing Het ondersteunen van het beheer van faciliteiten (ApplicationFunction) Faciliteitenbeheerfu- nctie Het ondersteunen van het beheer van gebouwen (ApplicationFunction) Gebouwbeheerfunc- tie Het ondersteunen van het beheer van goederenstromen (ApplicationFunction) Goederenstroombe- heerfunctie Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Het zorgen voor een veiligheidsnet bij calamiteiten. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverlenin- g Het verzorgen van catering, mate name in de vorm van bedrijfsrestaurants. (BusinessFunction) Cateringbeheer Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten. (BusinessFunction) Gebouwbeveiliging Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. (BusinessFunction) Schoonmaak Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedontwikkeli- ng Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen. (BusinessFunction) Goederenafhandeli- ng Het beheren van gegevens over activa (ApplicationFunction) Activagegevensbeh- eer Het beheren van gegevens over begrotingen (ApplicationFunction) Begrotingsgegeven- sbeheer Het beheren van gegevens over betalingen (ApplicationFunction) Betalingsgegevens- beheer Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgegevens- beheer Het beheren van gegevens over debiteuren (ApplicationFunction) Debiteurgegevensb- eheer Het beheren van gegevens over facturen (ApplicationFunction) Factuurgegevensbe- heer Het beheren van gegevens over grootboekrekeningen (ApplicationFunction) Grootboekgegeven- sbeheer Het beheren van gegevens over vermogen (ApplicationFunction) Vermogensgegeve- nsbeheer Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (BusinessObject) Activum Eenheid van geplande arbeidstijd. (BusinessObject) Formatieplaats Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingsconstruct- ie De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur. (BusinessObject) Uitgaande betaling Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeheer Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbeheer Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost Het ondersteunen van het beheren van contracten (ApplicationFunction) Contractbeheerfun- ctie Het ondersteunen van het beheren van leveranciers (ApplicationFunction) Leveranciersbeheer- functie Het ondersteunen van het beheren van productinkopen (ApplicationFunction) Procurementfunctie Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten. (BusinessObject) Inkoopcontract Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) Systeemsoftware Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersbeheer Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestellen Het beheren van gegevens over autorisaties (ApplicationFunction) Autorisatiegegeven- sbeheer Het beheren van gegevens over identiteiten (ApplicationFunction) Identiteitgegevensb- eheer Het ondersteunen van informatiebeveiliging (ApplicationFunction) Informatiebeveiligin- gsfunctie Het ondersteunen van het beheer van IT systemen (ApplicationFunction) IT- Systeembeheerfunc- tie Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. (BusinessFunction) Identiteitenbeheer Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. (BusinessFunction) Informatiebeveiligin- g Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebeheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuurbeheer Het ondersteunen van het beheer van fysieke kaarten, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes. (ApplicationFunction) Kaartbeheerfunctie Het beheren van gegevens over budgetten (ApplicationFunction) Budgetgegevensbe- heer Het beheren van gegevens over formatieplaatsen (ApplicationFunction) Formatieplaatsgege- vensbeheer Het beheren van gegevens over medewerkerbeoordelingen (ApplicationFunction) Medewerkerbeoord- elingsgegevensbeh- eer Het beheren van gegevens over medewerkers (ApplicationFunction) Medewerkergegeve- nsbeheer Het beheren van gegevens over sollicitaties (ApplicationFunction) Sollicitatiegegevens- beheer Het beheren van gegevens over vacatures (ApplicationFunction) Vacaturegegevensb- eheer Het beheren van gegevens over verlof (ApplicationFunction) Verlofgegevensbeh- eer Het beheren van gegevens over ziekte (ApplicationFunction) Ziektegegevensbeh- eer Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Een onderdeel van een organisatie. (BusinessObject) Organisatieonderd- eel Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) Beoordeling De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekking Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen. (BusinessFunction) Formatieplanning Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie. (BusinessFunction) Medewerkerbeoord- eling Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkeradmini- stratie Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte en verlofadministratie Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratieverwerkin- gsfunctie Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerkingsf- unctie Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverwerkin- g Het ondersteunen van de interne dienstverlening (servicemanagement) (ApplicationFunction) Servicemanagemen- tfunctie Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld. (BusinessObject) Melding Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit. (BusinessObject) Werkorder Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief. (BusinessObject) Configuratie-item Het afhandelen van directe contacten van deelnemers en medewerkers rondom de interne dienstverlening. (BusinessFunction) Servicemanagement Het ondersteunen van het beheren van software (ApplicationFunction) Softwarebeheerfun- ctie Het ondersteunen van het deployen van software (ApplicationFunction) Softwaredeploymen- tfunctie Het ondersteunen van het ontwerpen van software (ApplicationFunction) Software- ontwerpfunctie Het ondersteunen van het realiseren van software (ApplicationFunction) Softwarerealisatiefu- nctie Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatie- ontwikkeling Het beheren van gegevens over de besteding van tijd van individuen (ApplicationFunction) Tijdregistratiefunctie De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het beheren van gegevens over contactmomenten (ApplicationFunction) Contactengegeven- sbeheer Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen. (BusinessFunction) Contactbeheer Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatieverstrekki- ng Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer. (BusinessFunction) Prospectondersteun- ing Het onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners. (BusinessFunction) Relatiebeheer Geeft inzicht in de geschiktheid en inzetbaarheid van een medewerker op basis van competenties die binnen de taakstelling zijn gedefinieerd. (BusinessObject) Medewerkercompet- entie In een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker. (BusinessObject) Digitale identiteit Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst. (BusinessObject) Autorisatie Een systeem dat gegevens over externe organisaties bevat. (ApplicationComponent) Extern handelsregister Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Een mens. (BusinessObject) Individu Een deelnemer die gediplomeerd is. (BusinessObject) Alumnus Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers. (BusinessObject) Stageorganisatie AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:44:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:44:33 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Applicatiefuncties Bedrijfsvoering
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-ff98db99-6468-46d8-286c-7ac3fe6c1446
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Applicatiefuncties Bedrijfsvoering
Elementen  : 
Relaties  :