Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksdatamanagement

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Onderzoeksdatamanagement
ArchiMate-element Onderzoeksdatamanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-b8ae8de5-5dcc-23ae-3042-216bc8cb8e13
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksdatamanagement
Documentatie  : De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken.
Domein  : Onderzoeksondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken. (BusinessFunction) Onderzoeksdata- management Het nemen van maatregelen waardoor de hergebruik van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd. (BusinessProcess) Waarborgen herbruikbaarhei- d onderzoeksgege- vens Het nemen van maatregelen waardoor de vindbaarheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd. (BusinessProcess) Waarborgen vindbaarheid onderzoeksgege- vens Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgeg- evensarchiverin- gsfunctie Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappel- ijk) onderzoek Het administratief en inhoudelijk ondersteunen van onderzoeken. (BusinessFunction) Onderzoeksdien- stverlening Het ondersteunen van het preserveren van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Onderzoeksgeg- evenspreservati- efunctie Het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens die in een onderzoek worden gebruikt. (BusinessProcess) Waarborgen gegevenskwalit- eit Het nemen van maatregelen waardoor de toegankelijkheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd. (BusinessProcess) Waarborgen toegankelijkhei- d onderzoeksgege- vens Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksopz- et AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship R CompositionRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 16-09-2019 10:05:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 10:05:48 CEST