Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksresultaatontsluiting

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Onderzoeksresultaatontsluiting
ArchiMate-element Onderzoeksresultaatontsluiting
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-00abda1d-e9c0-c80a-e111-1d28ded4fdd5
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderzoeksresultaatontsluiting
Documentatie  : Het beschikbaar stellen van de resultaten van de onderzoeken van de instelling.
Domein  : Informatieontsluiting
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beschikbaar stellen van de resultaten van de onderzoeken van de instelling. (BusinessFunction) Onderzoeksresu- ltaatontsluiting Het ondersteunen van de toewijzing en het beheer van identificaties van objecten (ApplicationFunction) Objectidentifica- tiefunctie Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschappeli- jke zoekfunctie Het beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek. (BusinessProcess) Beheren en ontsluiten onderzoeksresul- taten Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcatal- ogus Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie Een systeem dat onderzoeksresultaten ontsluit, zowel publicaties als onderzoeksgegevens. (ApplicationComponent) Extern onderzoeksport- aal De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens Het beheren en beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) die binnen de instelling zijn geproduceerd. (BusinessFunction) Informatieleveri- ng ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship Deze svg is op 14-10-2018 16:02:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 16:02:47 CEST