Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Relatie tussen bedrijfsfuncties en bedrijfsobjecten

NaamBeheertBenadert
AanbestedenLeverancierBedrijfseis
Contact
AanmeldingsregistratieDeelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
Prospect
AccreditatieResultaatIndicator
ActivabeheerActivum
Afhandeling bezwaren en beroepenMeldingDeelnemer
AfvalbeheerGebouw
Ruimte
AlumnibeheerAlumnusContact
Applicatie-ontwikkelingApplicatieArchitectuur
Plan
ApplicatiebeheerApplicatie
ArbeidsmarktbegeleidingDeelnemer
BedrijfshulpverleningGebouw
Ruimte
BegrotingsconstructieBegroting
Kostenplaats
Dienstbetrekking
Medewerker
Werkactiviteit
Beleidsvorming en evaluatieBeleidsuitgangspunt
Doelstelling
Resultaat
BestellenInkoopcontractContact
Leverancier
BetalingenUitgaande betaling
Verplichting
Bindend studieadviesWaardedocumentDeelnemer
Examenprogramma
Onderwijseenheidresultaat
Bronidentificatie(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
Publicatie
Werk
CateringbeheerGebouw
Ruimte
Voorwerp
Collegiale toetsingOnderzoeksgegevens
Publicatie
(Wetenschappelijk) onderzoek
Compliancebeheer
ContactbeheerContactAlumnus
Individu
Leverancier
Organisatie
Prospect
ContractbeheerInkoopcontractContact
Leverancier
CrediteurenbeheerCrediteur
Verplichting
Dienstbetrekking
Medewerker
Vordering
Werkactiviteit
DebiteurenbeheerDebiteur
Inkomende betaling
Vordering
Dienstbetrekking
Individu
Verplichting
Werkactiviteit
DeelnemerherinschrijvingOnderwijsovereenkomstDeelnemer
Minor
Opleiding
DeelnemerinschrijvingDeelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
Prospect
DeelnemermatchingDeelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
Prospect
DeelnemeruitschrijvingDeelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
Documentafhandeling en archiveringConfiguratie-item
Enterprise architectuurArchitectuurBeleidsuitgangspunt
Doelstelling
Resultaat
Enterprise governanceBeleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
Indicator
Resultaat
Enterprise risicomanagementDoelstelling
Plan
Indicator
Resultaat
Externe communicatie
FactureringVordering
Financieringsondersteuning(Wetenschappelijk) onderzoek
Subsidieovereenkomst
Subsidieprogramma
FinancieringswervingSubsidieovereenkomst
Subsidieprogramma
FormatieplanningFormatieplaats
Medewerkercompetentie
Organisatieonderdeel
Werkactiviteit
Functioneel beheerBedrijfseis
GebouwbeheerGebouw
Ruimte
Configuratie-item
Voorwerp
GebouwbeveiligingGebouw
Ruimte
GegevensbeheerBedrijfseis
GegevenscollectieOnderzoeksgegevens
Gegevensverwerking en -analyseOnderzoeksgegevens
GoederenafhandelingConfiguratie-item
Voorwerp
GrootboekbeheerJournaalpostDienstbetrekking
Medewerker
Verplichting
Vordering
Werkactiviteit
IT-infrastructuurbeheerApparaat
Systeemsoftware
IT-infrastructuurontwikkelingApparaat
Systeemsoftware
Architectuur
Plan
IdentiteitenbeheerAutorisatie
Bedrijfseis
Digitale identiteit
Imago-ontwikkeling
Impactanalyse(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
InformatiebeveiligingBedrijfseis
InformatiemanagementArchitectuurDoelstelling
Plan
InformatievaardigheidsondersteuningExpressie
Item
Manifestatie
Werk
Onderzoeksgegevens
Publicatie
InformatieverstrekkingCampagneAlumnus
Individu
Minor
Onderwijseenheid
Opleiding
Organisatie
Prospect
InnovatieDoelstelling
Integrale veiligheidsbewakingResultaatIndicator
Interne communicatie
Interne rapportagesResultaatIndicator
Inzet en middelenplanningInzetplanningDeelnemer
Lesgroep
Onderwijsactiviteit
Rooster
Ruimte
Toetsactiviteit
Voorwerp
JaarverslagleggingResultaatIndicator
Juridisch adviserenMelding
Werkorder
Juridische bescherming
Kennisoverdracht naar bedrijvenOnderzoeksgegevens
Publicatie
Kennisoverdracht naar maatschappijOnderzoeksgegevens
Publicatie
Kennisoverdracht naar onderwijsOnderzoeksgegevens
Publicatie
(Wetenschappelijk) onderzoek
Kennisoverdracht naar vakgenotenOnderzoeksgegevens
Publicatie
(Wetenschappelijk) onderzoek
KennisvermarktingOnderzoeksgegevens
Publicatie
KlachtenafhandelingMelding
Werkorder
KwalificatiecontroleDeelnemer
Examenprogramma
Onderwijseenheidresultaat
KwaliteitsmanagementIndicator
Resultaat
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
LesgroepvormingLesgroepDeelnemer
Onderwijsactiviteit
Onderwijseenheiddeelname
Toetsactiviteit
LesroosterconstructieRoosterDeelnemer
Inzetplanning
Lesgroep
Onderwijsactiviteit
LeveranciersbeheerLeverancierContact
Literatuuronderzoek(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
Onderzoeksobject
Publicatie
Werk
MarktbewerkingCampagneAlumnus
Individu
Minor
Onderwijseenheid
Opleiding
Organisatie
MarktonderzoekProspectAlumnus
Individu
Organisatie
MedewerkeradministratieDienstbetrekking
Medewerker
MedewerkerbeoordelingBeoordeling
Medewerker
Medewerkercompetentie
MedewerkerontwikkelingMedewerker
OctrooiwervingOctrooiOnderzoeksgegevens
Publicatie
OnderwijsactiviteitenplanningOnderwijsactiviteit
Onderwijseenheiduitvoering
Deelnemer
Onderwijseenheiddeelname
Onderwijsadministratie
OnderwijseenheidevaluatieOnderwijseenheid
Onderwijseenheiduitvoering
OnderwijseenheidinschrijvingOnderwijseenheiddeelname
Onderwijseenheiduitvoering
Onderwijseenheid
Onderwijsprogramma
Opleiding
OnderwijseenheidontwikkelingLeermateriaal
Onderwijseenheid
Toetsmateriaal
Deelnemercompetentie
Publicatie
Werk
OnderwijsmateriaalontsluitingLeermateriaal
Toetsmateriaal
OnderwijsuitvoeringsbegeleidingLeeractiviteit
Stageactiviteit
Werkproduct
Deelnemer
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Publicatie
Werk
OnderwijsuitvoeringsevaluatieDeelnemer
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Publicatie
Rooster
Werk
Onderzoeksgegevensbeheer(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
Onderzoeksinstrumentontwikkeling
OnderzoeksobjectwervingOnderzoeksobject(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoekspartneringSamenwerkingsverband
Onderzoeksplanning(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksprotocolontwikkeling
Onderzoeksprotocoltoetsing(Wetenschappelijk) onderzoekOnderzoeksgegevens
Onderzoeksobject
Publicatie
Werk
Onderzoeksregistratie(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoeksresultaatarchiveringOnderzoeksgegevens
Publicatie
OnderzoeksresultaatborgingOnderzoeksgegevens
Publicatie
OnderzoeksresultaatontsluitingOnderzoeksgegevens
Publicatie
OnderzoeksresultaatpreserveringOnderzoeksgegevens
Publicatie
Onderzoekstoetsing(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksvraagidentificatie(Wetenschappelijk) onderzoek
Ontsluiting digitaal materiaalExpressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Onderzoeksgegevens
Publicatie
Ontsluiting digitale databankenExpressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Onderzoeksgegevens
Publicatie
Ontsluiting fysiek materiaalExpressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Onderzoeksgegevens
Publicatie
Operationeel managementIndicator
Resultaat
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
OpleidingsevaluatieMinor
Opleiding
OpleidingsontwikkelingDeelnemercompetentie
Minor
Onderwijsprogramma
Opleiding
Beleidsuitgangspunt
Publicatie
Werk
OrganisatiemanagementInstelling
Organisatieonderdeel
Indicator
Resultaat
Overige externe rapportagesResultaatIndicator
PerformancemanagementIndicator
Resultaat
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
Persoonlijke situatiebegeleidingDeelnemer
ProcesmanagementIndicator
Resultaat
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
ProductportfoliomanagementDoelstelling
Productportfolio
Resultaat
Programma en projectportfoliomanagementDoelstelling
Plan
Project
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Indicator
Resultaat
ProgrammamanagementDoelstelling
Plan
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Indicator
Resultaat
ProjectmanagementDoelstelling
Plan
Programma
Project
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Indicator
Resultaat
Promovendusbegeleiding(Wetenschappelijk) onderzoekOnderzoeksgegevens
Onderzoeksobject
Promovendus
Publicatie
Werk
ProspectondersteuningProspectContact
Minor
Onderwijseenheid
Opleiding
PublicatiecreatieOnderzoeksgegevens
Publicatie
(Wetenschappelijk) onderzoek
RelatiebeheerIndividu
Organisatie
Contact
RoosterpublicatieRooster
RoosterwijzigingRoosterLesgroep
Salaris- en declaratieverwerkingDienstbetrekking
Medewerker
SchoonmaakGebouw
Ruimte
ServicemanagementMelding
Werkorder
Contact
Leverancier
StagebegeleidingStageopdrachtDeelnemer
Deelnemeractiviteit
Deelnemercompetentie
Onderwijseenheidresultaat
Onderwijsprogramma
Stageorganisatie
Toetsresultaat
StagematchingStageopdracht
Stageorganisatie
Deelnemercompetentie
Onderwijsprogramma
Start-upbegeleidingOnderzoeksgegevens
Publicatie
Strategische planningBeleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
Indicator
Resultaat
StudiekeuzebegeleidingDeelnemer
StudieloopbaanbegeleidingDeelnemer
Examenprogramma
Deelnemeractiviteit
Deelnemercompetentie
Onderwijseenheidresultaat
Onderwijsprogramma
Toetsresultaat
Tactische planningDoelstelling
Plan
Resultaat
TijdregistratieWerkactiviteit
Toepassing didactische werkvormLeeractiviteit
Stageactiviteit
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Onderwijseenheiduitvoering
Publicatie
Werk
Toepassing leermaterialenDeelnemer
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Publicatie
Rooster
Werk
ToetsbeoordelingOnderwijseenheidresultaat
Toetsresultaat
Toetsmateriaal
Werkproduct
ToetsinschrijvingOnderwijseenheiddeelname
Toetsactiviteit
Onderwijseenheid
Onderwijsprogramma
ToetsroosterconstructieRoosterDeelnemer
Inzetplanning
Lesgroep
Toetsactiviteit
ToetsuitvoeringToetsactiviteit
Werkproduct
Toetsmateriaal
ToetsvoorbereidingToetsactiviteitOnderwijseenheid
Rooster
Uitvoering Standard Evaluation ProtocolResultaatIndicator
VastgoedontwikkelingGebouw
Vaststelling verworven competentiesOnderwijseenheidresultaat
Toetsresultaat
Deelnemercompetentie
Toetsmateriaal
Werkproduct
Vergunningswerving(Wetenschappelijk) onderzoek
Publicatie
VermogensbeheerInvestering
Voorbereiding onderwijsuitvoeringLeeractiviteit
Leergroep
Stageactiviteit
Deelnemer
Lesgroep
Rooster
VoortgangsbewakingLeeractiviteit
Stageactiviteit
Deelnemer
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Publicatie
Rooster
Werk
VraagprognotiseringDeelnemer
Onderwijsovereenkomst
WaardedocumentverstrekkingWaardedocumentDeelnemer
Examenprogramma
Onderwijseenheidresultaat
Werving en selectieMedewerkercompetentie
Ziekte en verlofadministratieMedewerker