Architectenberaad

Het Architectenberaad-HO is het platform waarbinnen HO-instellingen samenwerken op het gebied van de informatievoorziening.

Context

HO-instellingen worden steeds meer geconfronteerd met een toenemende complexiteit in de informatievoorziening en digitalisering van hun onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Ontwikkelingen bij instellingen als internationalisering, flexibilisering onderwijs, onderzoek in consortia, onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling, valorisatie, digitalisering bedrijfsprocessen dragen aan de complexiteit bij, maar ook ontwikkelingen op ICT-gebied als cloud computing en mobile computing, of op juridisch gebied met privacy wet- en regelgeving. Voor de beheersing van deze complexiteit in de informatievoorziening en digitalisering, in het licht van de strategische doelen van de instelling, bieden (het werken onder) Architectuur en (gebruik van) Standaarden de noodzakelijke ondersteuning.

Missie

De missie van het Architectenberaad-HO is het optimaliseren van de meerwaarde van instellingsarchitectuur en het werken onder architectuur voor het Nederlandse Hoger Onderwijs en Onderzoek.

Visie

Bij het streven naar excellent onderwijs en onderzoek speelt de inrichting van de HO-instelling met zijn informatievoorziening en ICT-facilitering steeds meer een cruciale rol. De toenemende complexiteit van het gehele context en landschap van de informatievoorziening en ICT-facilitering van een HO-instelling vraagt voor de beheersbaarheid noodzakelijk om de transparantie die een volwassen architectuurbenadering en werken onder architectuur en met standaarden biedt.

Doelstellingen

Het Architectenberad-HO heeft de volgende doelstellingen:

  • De HORA (HO Referentie Architectuur) beheren en uitbreiden
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de CSC’s
  • Het onderling uitwisselen van kennis (netwerk)
  • Instellingen adviseren bij het werken onder architectuur (architectuurfunctie)
  • Toetsen van architecturen voor instellingen in samenwerkingsverband

Opdrachtgeverschap

De CSC-WO en CSC-HBO vervullen de rol van opdrachtgever voor het Architectenberaad-HO.

Het AB-HO is in samenwerking met SURF verantwoordelijk voor het realiseren van bovengenoemde doelen.

SURF is verantwoordelijk voor regie en facilitering met expertise, budgetten en faciliteiten voor het bereiken van de doelen die passen binnen de door de SURF-leden vastgestelde strategie en jaarplannen van SURF.

Samenstelling en werkwijze

Het Architectenberaad-HO is samengesteld uit architecten van HO-instellingen. Hiertoe vaardigt iedere deelnemende instelling (1 of 2) architecten af.

De samenwerking met SURF krijgt gestalte doordat tenminste de corporate architect van SURF lid is en deelneemt in of leiding geeft aan activiteiten, gericht op missie en doelstellingen van de samenwerking tussen Architectenberaad-HO en SURF.

De planning van werkzaamheden gebeurt in het Kernteam van het Architectenberaad-HO, samengesteld uit een aantal actieve leden. In plenaire bijeenkomsten (ongeveer 5x per jaar) worden de gedragen keuzes gemaakt voor aan te pakken advisering en HORA-releases. Daarnaast organiseert het Architectenberaad-HO ook kennisdelingsessies (2x per jaar). Deze zijn bedoeld voor alle architecten in het Hoger Onderwijs en aanpalende functies, zoals informatiemanagers, projectleiders, product owners, analisten.