Toetsmateriaal

ArchiMate-element Toetsmateriaal
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-adca8eaf-b18a-3eeb-b308-0af043d072f9
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Toetsmateriaal
Documentatie  : Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld.
Domein  : Onderwijs
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : hoog
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : hoog
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld. (BusinessObject) Toetsmateriaal Het bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan. (BusinessFunction) Toetsbeoordelin- g Het onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan. (BusinessFunction) Toetsuitvoering Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties. (BusinessObject) Onderwijsmater- iaal Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseenh- eidontwikkeling Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven. (BusinessFunction) Vaststelling verworven competenties Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten (ApplicationFunction) Toetsvoorberei- dingsfunctie Het ondersteunen van het toetsen van deelnemers (ApplicationFunction) Toetsuitvoering- sfunctie Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling. (BusinessFunction) Onderwijsmater- iaalontsluiting AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 09-10-2020 10:37:02 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:37:02 CEST