Onderwijseenheidontwikkeling

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Onderwijseenheidontwikkeling
ArchiMate-element Onderwijseenheidontwikkeling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-0849d4d6-82ef-6f72-7520-44d153d1bfe3
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijseenheidontwikkeling
Documentatie  : Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal.
Domein  : Onderwijs
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidontwikkeli- ng Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemerco- mpetentie Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseen- heid Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten (ApplicationFunction) Toetsvoorberei- dingsfunctie Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld. (BusinessObject) Toetsmateriaal Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaan- bodgegevensb- eheer Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingen, minoren en onderwijseenheden. (BusinessFunction) Onderwijsontw- ikkeling Een systeem dat open onderwijsmateriaal ontsluit dat vanuit instellingen beschikbaar is gesteld voor hergebruik. (ApplicationComponent) Extern open onderwijsporta- al Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren. (BusinessObject) Leermateriaal Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcata- logus AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship Deze svg is op 19-04-2023 14:49:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:49:43 CEST