Bedrijfsfuncties Onderwijs

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijs
Bedrijfsfuncties Onderwijs
Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoerin- gsbegeleiding Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoerin- gsevaluatie Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal. (BusinessFunction) Toepassing leermaterialen Het organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen). (BusinessFunction) Voorbereiding onderwijsuitvoering Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbewaki- ng Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren. (BusinessObject) Leermateriaal Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenheid Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert. (BusinessObject) Stageactiviteit Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Leergroep Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseenheidu- itvoering Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht. (BusinessFunction) Stagebegeleiding Het beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer. (BusinessFunction) Stagematching Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang. (BusinessFunction) Studieloopbaanbeg- eleiding Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemercompete- ntie Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeractiviteit Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprogram- ma Een mogelijke opdracht voor stage of afstuderen. (BusinessObject) Stageopdracht Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers. (BusinessObject) Stageorganisatie Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogramma Het evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Onderwijseenheide- valuatie Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseenheido- ntwikkeling Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling. (BusinessFunction) Onderwijsmateriaal- ontsluiting Het evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Opleidingsevaluatie Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsontwikke- ling Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgangspunt Het bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan. (BusinessFunction) Toetsbeoordeling Het onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan. (BusinessFunction) Toetsuitvoering Het voorbereiden van de toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsvoorbereiding Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven. (BusinessFunction) Vaststelling verworven competenties Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten. (BusinessObject) Onderwijseenheidr- esultaat Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld. (BusinessObject) Toetsmateriaal Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage). (BusinessObject) Toetsresultaat Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 05-04-2024 12:47:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:47:19 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsfuncties Onderwijs
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-fb2fdbaf-06c5-4c6d-dacc-463f2e8ca0bc
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Bedrijfsfuncties Onderwijs
Elementen  : 
Relaties  :