Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
I
Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie.  +
Het evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.  +
De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids.  +
Een systeem dat vraag en aanbod van stageplaatsen aan elkaar koppelt en het (afstudeer)stagetraject volgt.  +
Het transformeren, combineren of anderszins manipuleren van onderzoeksgegevens  +
Het ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevens  +
Het registreren van informatie over een onderzoek.  +
Het definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan.  +
Het ondersteunen van het beheren van onderwijsmateriaal  +
Het matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzet  +
Het effect van een onderzoeksresultaat op de maatschappij.  +
Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek.  +
Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier.  +
Een systeem dat kwaliteitsmanagement ondersteunt.  +
Het begeleiden van deelnemers in hun leertraject.  +
Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep.  +
Ondersteunt het afbakenen van delen van de IT-omgeving.  +
Het beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer.  +
Het beheren van gegevens over facturen  +
Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt.  +