Implementeren verbeteringen

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Implementeren verbeteringen
ArchiMate-element Implementeren verbeteringen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-8923cdd8-8537-f279-1c1e-edb61306cde1
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Implementeren verbeteringen
Documentatie  : Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering.
Domein  : Sturing
Trigger  : Er zijn besluiten genomen over te implementeren verbeteringen in en optimalisatie van de huidige situatie.
Preconditie  : Door te voeren verbeteringen zijn gedefinieerd en geprioriteerd.
Postconditie  : Voorgenomen verbeteringen zijn doorgevoerd en de huidige situatie is verder geoptimaliseerd. De werking en de prestatie in de verbeterde situatie worden gemonitord.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering. (BusinessProcess) Implementeren verbeteringen Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestellen Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebehee- r Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanage- ment Verbeteringen doorvoeren vanuit het verschil tussen de beoogde en de geconstateerde en ervaren werking van de organisatie en haar prestatie. (BusinessProcess) Doorvoeren verbeteringen Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanage- ment Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsmana- gement Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancema- nagement Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuurbe- heer AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:35:07 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:35:07 CEST