Toetsactiviteit

ArchiMate-element Toetsactiviteit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-84f7703e-4a69-db7d-dc2e-f8f61c126ed4
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Toetsactiviteit
Documentatie  : Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat.
Domein  : Onderwijs
Synoniemen  : Summatieve toets, Assessment, Tentamen
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert. (BusinessObject) Stageactiviteit Het onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan. (BusinessFunction) Toetsuitvoering Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden. (BusinessFunction) Lesgroepvormi- ng Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplann- ing Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsinschrijvi- ng Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten (ApplicationFunction) Toetsvoorberei- dingsfunctie Het koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Toetsroosterco- nstructie Het voorbereiden van de toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsvoorberei- ding Het ondersteunen van het toetsen van deelnemers (ApplicationFunction) Toetsuitvoerin- gsfunctie Het ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsen (ApplicationFunction) Toetsbeoordeli- ngsfunctie Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeracti- viteit Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage). (BusinessObject) Toetsresultaat Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship AssociationRelationship resulteert in AssociationRelationship wordt gebruikt in Deze svg is op 20-04-2023 11:55:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 11:55:23 CEST