Personeelssysteem

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 13 sep 2018 om 15:23 (SmartConnect import, batch-id = HORA 2.xml-20180913145520)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-element Personeelssysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-67fd9687-ab3c-2eb8-758c-73912ae0fe45
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Personeelssysteem
Documentatie  : Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt.
Domein  : Bedrijfsvoering
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : SAP ERP HCM (http://www.sap.com/netherlands/solutions/business-process/human-capital-management.epx), Oracle Fusion Human Capital Management (http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/human-capital-management/overview/index.html), Oracle PeopleSoft Human Capital Management (http://www.oracle.com/us/products/applications/peoplesoft-enterprise/human-capital-management/index.html), Exact Synergy Enterprise (http://www.exact.nl/software/producten/exact-synergy-enterprise/over-exact-synergy-enterprise), PeopleInc. HRM (http://www.peopleinc.nl/nl-nl/)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Personeelssys- teem Het beheren van gegevens over formatieplaatsen (ApplicationFunction) Formatieplaat- sgegevensbe- heer Een systeem dat ondersteunend is aan alle inhoudelijke (incl. leerportaal on social communities), logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkers (ApplicationComponent) Corporate LMS Een systeem het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van middelen. (ApplicationComponent) Roostersystee- m Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Financieel systeem Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang. (ApplicationComponent) Studentinform- atiesysteem Het beheren van gegevens over vacatures (ApplicationFunction) Vacaturegege- vensbeheer Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Systeem dat het plannen van de inzet van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Inzetplannings- systeem Een systeem dat het beheren van gebouwen en de daaraan verbonden faciliteiten en goederenstromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Facilitair systeem Een systeem dat het beheren en publiceren van disseminaties uit een onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksdi- sseminatierep- ository Een systeem dat het toetsen van deelnemers ondersteunt. (ApplicationComponent) Digitaal toetssysteem Een systeem dat het relatiebeheer in de brede zin ondersteunt. (ApplicationComponent) CRM systeem Een systeem dat vraag en aanbod van stageplaatsen aan elkaar koppelt en het (afstudeer)stagetraject volgt. (ApplicationComponent) Stagesysteem Een systeem dat studenten ondersteunt bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs. (ApplicationComponent) Learning management systeem Het beheren van gegevens over ziekte (ApplicationFunction) Ziektegegeve- nsbeheer Een systeem dat het uitbetalen van salarissen aan medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Salarisverwerk- ingssysteem Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het beheren van gegevens over verlof (ApplicationFunction) Verlofgegeven- sbeheer Een systeem dat de interne dienstverlening (servicemanagement) ondersteunt. (ApplicationComponent) Servicemanag- ementsysteem Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's van assets en veranderingen. (ApplicationComponent) Project Programma en Portfoliomana- gement systeem Een systeem dat het registreren van de besteding van de tijd van individuen ondersteunt. (ApplicationComponent) Tijdregistratie- systeem Het beheren van gegevens over medewerkers (ApplicationFunction) Medewerkerg- egevensbehe- er Het beheren van gegevens over sollicitaties (ApplicationFunction) Sollicitatiegeg- evensbeheer Een systeem dat het beheren van IT systemen ondersteunt. (ApplicationComponent) IT management systeem Het beheren van gegevens over budgetten (ApplicationFunction) Budgetgegeve- nsbeheer Het beheren van gegevens over medewerkerbeoordelingen (ApplicationFunction) Medewerkerb- eoordelingsge- gevensbeheer Een systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksinf- ormatiesystee- m Een systeem dat het archiveren van onderzoeksgegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksge- gevensarchief Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt. (ApplicationComponent) Bibliotheeksys- teem Een systeem dat fysieke kaarten beheert, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Kaartbeheersy- steem Een systeem dat het volgen van de voortgang van promoties ondersteunt. (ApplicationComponent) Promotievolgy- steem AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:50:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:50:16 CEST