Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 50 pages using this property.
I
Ondersteunt het beheren van gestructureerde metadata.  +
Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer om te komen tot een formeel onderwijseenheidresultaat.  +
Het nemen van maatregelen waardoor de hergebruik van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.  +
Een systeem dat gegevens over externe organisaties bevat.  +
Het opstellen van de te onderzoeken onderzoeksvraag of -vragen.  +
Een beschrijving van uit te voeren activiteiten.  +
Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten.  +
Het evalueren van een onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten en hun impact.  +
Het beheren van gegevens over auteurs van werken  +
Het aanbrengen van correcties in het rooster zodat deze beter past op de daadwerkelijke beschikbaarheid van mensen en middelen.  +
Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn.  +
Het ondersteunen van het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers  +
Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het ondersteunen van kwaliteitsmanagement  +
Een systeem dat het routeren en transporteren van bestanden ondersteunt.  +
Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten.  +
Een systeem dat het beheren en publiceren van web content ondersteunt.  +
Het afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de instelling of haar medewerkers.  +
Geeft inzicht in de geschiktheid en inzetbaarheid van een medewerker op basis van competenties die binnen de taakstelling zijn gedefinieerd.  +
Het effect van een onderzoeksresultaat op de wetenschap.  +
Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie.  +
Het evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.  +
De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids.  +
Een systeem dat vraag en aanbod van stageplaatsen aan elkaar koppelt en het (afstudeer)stagetraject volgt.  +
Het transformeren, combineren of anderszins manipuleren van onderzoeksgegevens  +
Het ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevens  +
Het registreren van informatie over een onderzoek.  +
Het definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan.  +
Het ondersteunen van het beheren van onderwijsmateriaal  +
Het matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzet  +
Het effect van een onderzoeksresultaat op de maatschappij.  +
Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek.  +
Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier.  +
Een systeem dat kwaliteitsmanagement ondersteunt.  +
Het begeleiden van deelnemers in hun leertraject.  +
Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep.  +
Ondersteunt het afbakenen van delen van de IT-omgeving.  +
Het beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer.  +
Het beheren van gegevens over facturen  +
Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt.  +
Het verwerven van octrooien voor de onderzoeksresultaten.  +
Een systeem dat specifieke leerinhoud voor de deelnemer zichtbaar maakt.  +
Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. Competenties zijn samengesteld van karakter, verwijzen naar onderliggende vaardigheids-, kennis- en houdingsdomeinen en worden in een context toegepast en ontwikkeld (COLO, 2007).  +
Beoordeling van de kaders en randvoorwaarden van een onderzoek.  +
Een verzameling van systemen die het maken van ongestructureerde gegevens zoals presentaties, documenten en spreadsheets ondersteunt.  +
Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen.  +
Het beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek.  +
Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal.  +
Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers.  +