Doelstelling

(Doorverwezen vanaf Doelstelling)
ArchiMate-element Doelstelling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-faedf61e-17ad-c6be-7ca1-981aee5ea3e7
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Doelstelling
Documentatie  : Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen.
Domein  : Sturing
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : richting
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : De integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performance- management Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanag- ement Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmam- anagement Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau. (BusinessFunction) Informatieman- agement Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsman- agement Het bepalen en bewaken van het portfolio van opleidingen en onderzoek en de investeringen daarin. (BusinessFunction) Productportfoli- omanagement Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling. (BusinessFunction) Strategische planning Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis Het ondersteunen van kwaliteitsmanagement (ApplicationFunction) Kwaliteitsman- agementfuncti- e De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden. (BusinessObject) Begroting Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. (BusinessFunction) Tactische planning Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen. (BusinessFunction) Beleidsvormin- g en evaluatie Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfoli- omanagement Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanag- ement Het bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen. (BusinessFunction) Enterprise risicomanage- ment Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgan- gspunt Het verkennen van en experimenteren met mogelijke vernieuwingen van producten, diensten en processen. (BusinessFunction) Innovatie AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship leidt tot AccessRelationship W AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship is gebaseerd op AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 00:39:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:20 CEST