Afhandelen periodieke/continue verzoeken

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Afhandelen periodieke/continue verzoeken
ArchiMate-element Afhandelen periodieke/continue verzoeken
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-b2ecbb28-8429-42e2-b29b-3fb7509b6371
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Afhandelen periodieke/continue verzoeken
Documentatie  : Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen.
Beschrijving  : De af te handelen verzoeken kunnen betrekking hebben op meerdere beleidsterreinen. Afhankelijk van het onderwerp kan dit proces in hoge mate geautomatiseerd zijn.
Domein  : Ondersteuning
Trigger  : Er is een signaal of verzoek dat periodiek of continu om afhandeling vraagt.
Preconditie  : Er is duidelijk gedefinieerd welke periodieke/continue afhandeling er plaats moet vinden en tot welk resultaat dit moet leiden.
Postconditie  : Het periodiek voorkomende verzoek is afgehandeld.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen. (BusinessProcess) Afhandelen periodieke/con- tinue verzoeken Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebehe- er Het controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met relevante wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliancebe- heer Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking Het onderhouden van contacten met alumni. (BusinessFunction) Alumnibeheer Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie. (BusinessFunction) Medewerkerbe- oordeling Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkerad- ministratie Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Het onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners. (BusinessFunction) Relatiebeheer Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingscon- structie Het afhandelen van inkomende en uitgaande documentstromen en de archivering van documenten. (BusinessFunction) Documentafha- ndeling en archivering Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte en verlofadministr- atie Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersb- eheer Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuurb- eheer Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding. (BusinessFunction) Medewerkeron- twikkeling Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbeh- eer AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 22-04-2023 00:43:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 00:43:48 CEST