Onderwijseenheid

ArchiMate-element Onderwijseenheid
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-aa1ae489-be15-2304-565c-a44afe94929a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijseenheid
Documentatie  : Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets.
Domein  : Onderwijs
Synoniemen  : Examenproduct
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : product
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : openbaar
Toelichting BIV-classificatie  : Bouwstenen voor het examenprogramma van deelnemers moeten integer zijn. Als zij niet beschikbaar zijn is de registratie van onderwijsdeelname onmogelijk.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenh- eid Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatieverst- rekking Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- eringsevaluatie Het voorbereiden van de toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsvoorberei- ding Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseenh- eidontwikkeling Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- eringsbegeleidi- ng Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbew- aking Het ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsen (ApplicationFunction) Toetsbeoordelin- gsfunctie Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsinschrijvin- g Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs (ApplicationFunction) Learning managementfun- ctie Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseenh- eidinschrijving Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer. (BusinessFunction) Prospectonderst- euning Het ondersteunen van het toetsen van deelnemers (ApplicationFunction) Toetsuitvoering- sfunctie Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal. (BusinessFunction) Toepassing leermaterialen Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers. (BusinessFunction) Marktbewerkin- g Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogra- mma Het evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Onderwijseenh- eidevaluatie Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten (ApplicationFunction) Toetsvoorberei- dingsfunctie Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsovere- enkomst Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseenh- eiduitvoering Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties. (BusinessObject) Onderwijsmater- iaal Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemercom- petentie AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship contracteert AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship levert AssociationRelationship maakt gebruik van AssociationRelationship wordt ontwikkeld in Deze svg is op 09-10-2020 10:37:55 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:37:55 CEST