Bedrijfsfunctiemodel (detail)

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfunctiemodel (detail)
Bedrijfsfunctiemodel (detail)
Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het afhandelen van directe contacten met mensen binnen en buiten de instelling en het beheren van de relatie met deze mensen. (BusinessFunction) Contactmanagement Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen. (BusinessFunction) Contactbeheer Het afhandelen van directe contacten van deelnemers en medewerkers rondom de interne dienstverlening. (BusinessFunction) Servicemanagement Het onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners. (BusinessFunction) Relatiebeheer Het onderhouden van contacten met alumni. (BusinessFunction) Alumnibeheer Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingsconstruct- ie Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeheer Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren. (BusinessFunction) Betalingen Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbeheer Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Human Resource Management Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen. (BusinessFunction) Formatieplanning Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding. (BusinessFunction) Medewerkerontwik- keling Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie. (BusinessFunction) Medewerkerbeoord- eling Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkeradmini- stratie Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverwerkin- g Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte en verlofadministratie Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair management Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten. (BusinessFunction) Gebouwbeveiliging Het verzorgen van catering, mate name in de vorm van bedrijfsrestaurants. (BusinessFunction) Cateringbeheer Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. (BusinessFunction) Schoonmaak Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedontwikkeli- ng Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen. (BusinessFunction) Goederenafhandeli- ng Het zorgen voor een veiligheidsnet bij calamiteiten. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverlenin- g Het afhandelen van inkomende en uitgaande documentstromen en de archivering van documenten. (BusinessFunction) Documentafhandeli- ng en archivering Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatie en Technologiemanagement Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. (BusinessFunction) Informatiebeveiligin- g Het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau. (BusinessFunction) Informatiemanage- ment Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. (BusinessFunction) Identiteitenbeheer Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatie- ontwikkeling Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebeheer Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuurontwi- kkeling Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuurbeheer Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoopmanagement Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd. (BusinessFunction) Aanbesteden Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersbeheer Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestellen Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich begeeft binnen de grenzen van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridisch management Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling. (BusinessFunction) Afhandeling bezwaren en beroepen Het beschermen van de intellectuele eigendommen van de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Juridische bescherming Het geven van juridisch advies. (BusinessFunction) Juridisch adviseren Het controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met relevante wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliancebeheer Het afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de instelling of haar medewerkers. (BusinessFunction) Klachtenafhandeling Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Het verstrekken van informatie naar deelnemers en medewerkers. (BusinessFunction) Interne communicatie Het verstrekken van informatie naar externe partijen. (BusinessFunction) Externe communicatie Het opstellen en beheren van een imago, huisstijl en bijbehorende sjablonen. (BusinessFunction) Imago-ontwikkeling Het domein betreffende Informatieontsluiting (Grouping) Informatieonsluiting Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd. (BusinessFunction) Informatiedoorlevering Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaardighe- idsondersteuning Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het domein betreffende Valorisatie. (Grouping) Valorisatie Het beschikbaar en geschikt maken van onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) voor de toepassing in producten, processen en diensten zoals interactie met de maatschappij en private organisaties. (BusinessFunction) Kennisuitnutting Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Kennisvermarkting Het overdragen van kennis over onderzoeksresultaten (BusinessFunction) Kennisoverdracht Het beschermen van (het intellectueel eigendom op) kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Kennisbescherming Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Strategie en governance Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Het bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen. (BusinessFunction) Enterprise risicomanagement Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling. (BusinessFunction) Strategische planning Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden. (BusinessFunction) Organisatiemanage- ment Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en planvorming Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen. (BusinessFunction) Beleidsvorming en evaluatie Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het bepalen en bewaken van het portfolio van opleidingen en onderzoek en de investeringen daarin. (BusinessFunction) Productportfolioman- agement Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. (BusinessFunction) Tactische planning Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het verkennen van en experimenteren met mogelijke vernieuwingen van producten, diensten en processen. (BusinessFunction) Innovatie Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfolioman- agement Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmamanage- ment Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. (BusinessFunction) Verbetermanagement Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsmanageme- nt Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancemanage- ment Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanagement Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de instelling over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie. (BusinessFunction) Accreditatie Het opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie. (BusinessFunction) Jaarverslaglegging Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Integrale veiligheidsbewaking Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen. (BusinessFunction) Overige externe rapportages Het evalueren dat het onderzoek voldoet aan daartoe vastgestelde kwaliteitscriteria, en het (extern) rapporteren en verantwoorden hierover. Hieronder vallen evaluaties conform het Standard Evaluation Protocol zoals vastgesteld door VSNU, KNAW en NWO, maar ook andere evaluatieraamwerken zoals de Shanghai-index en citation indices. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Onderzoek Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen. (BusinessFunction) Interne rapportages Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Het uitvoeren van voorbereidende handelingen die erop gericht zijn een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren (BusinessFunction) Onderzoeksontwikkeling Het verkennen van waardevolle onderzoeksonderwerpen. (BusinessFunction) Onderzoeksvraagid- entificatie Het toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten. (BusinessFunction) Onderzoekstoetsing Het opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring. (BusinessFunction) Onderzoeksplannin- g Het zoeken van partijen die een bijdrage willen leveren aan onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoekspartner- ing Het aanvragen van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringswervin- g Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd. (BusinessFunction) Onderzoeksopzeto- ntwikkeling Het evalueren van een onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten en hun impact. (BusinessFunction) Onderzoeksevaluati- e Het uitvoeren van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie ter beantwoording van onderzoeksvragen (BusinessFunction) Onderzoeksuitvoering Het verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscollectie Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensverwerkin- g en -analyse Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoeksprotoco- ltoetsing Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbegel- eiding Het aan een breder publiek beschikbaar stellen van resultaten uit een onderzoek (BusinessFunction) Onderzoeksdisseminatie Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar. (BusinessFunction) Disseminatiecreatie Het reviewen van onderzoeksresultaten van anderen. (BusinessFunction) Collegiale toetsing Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaa- tborging Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer om te komen tot een formeel onderwijseenheidresultaat. (BusinessFunction) Toetsing Het voorbereiden van de toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsvoorbereiding Het onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan. (BusinessFunction) Toetsuitvoering Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven. (BusinessFunction) Vaststelling verworven competenties Het bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan. (BusinessFunction) Toetsbeoordeling Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingen, minoren en onderwijseenheden. (BusinessFunction) Onderwijsontwikkeling Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling. (BusinessFunction) Onderwijsmateriaal- ontsluiting Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseenheido- ntwikkeling Het evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Onderwijseenheide- valuatie Het evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Opleidingsevaluatie Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsontwikke- ling Het begeleiden van deelnemers in hun leertraject. (BusinessFunction) Deelnemerbegeleiding Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang. (BusinessFunction) Studieloopbaanbeg- eleiding Het beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer. (BusinessFunction) Stagematching Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht. (BusinessFunction) Stagebegeleiding Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten (incl. stage- en afstudeerbegeleiding). (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen). (BusinessFunction) Voorbereiding onderwijsuitvoering Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal. (BusinessFunction) Toepassing leermaterialen Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoerin- gsevaluatie Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoerin- gsbegeleiding Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbewaki- ng Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsondersteuning Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen. (BusinessFunction) Onderwijsplanning De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids. (BusinessFunction) Onderwijsadministr- atie Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseenheidi- nschrijving Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsinschrijving Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplanning Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage). (BusinessFunction) Onderwijsactiviteite- nplanning Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning). (BusinessFunction) Vraagprognotisering Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden. (BusinessFunction) Lesgroepvorming Het verwerken van de aanmelding van een deelnemer en verzoek om uit te schrijven van een deelnemer. (BusinessFunction) Inschrijving Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct. (BusinessFunction) Aanmeldingsregistr- atie Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa. (BusinessFunction) Deelnemermatching Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemerinschrijvi- ng Het administratief verwerken van de jaarlijkse herinschrijving van een deelnemer. (BusinessFunction) Deelnemerherinschr- ijving Het administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemeruitschrijv- ing Het werven van deelnemers en opdrachtgevers. (BusinessFunction) Deelnemerwerving Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep. (BusinessFunction) Marktonderzoek Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers. (BusinessFunction) Marktbewerking Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatieverstrekki- ng Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer. (BusinessFunction) Prospectondersteun- ing Het koppelen van mensen, middelen en activiteiten op bepaalde momenten in tijd, het publiceren van het resulterende rooster en het afhandelen van roosterwijzigingen. (BusinessFunction) Roostering Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Lesroosterconstruct- ie Het aanbrengen van correcties in het rooster zodat deze beter past op de daadwerkelijke beschikbaarheid van mensen en middelen. (BusinessFunction) Roosterwijziging Het beschikbaar stellen van het rooster aan alle relevante doelgroepen. (BusinessFunction) Roosterpublicatie Het koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Toetsroosterconstr- uctie Het beoordelen van uitstroomkwalificaties en verstrekken van een waardedocument. (BusinessFunction) Diplomering Het vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel. (BusinessFunction) Kwalificatiecontrole Het waarderen van de studievoortgang van deelnemers waarbij verder onderwijs kan worden ontzegd. (BusinessFunction) Bindend studieadvies Het produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer. (BusinessFunction) Waardedocumentv- erstrekking Het begeleiden van deelnemers bij zaken die buiten hun directe onderwijsactiviteiten liggen. (BusinessFunction) Deelnemercounseling Het helpen van deelnemers in het kiezen van de juiste (vervolg)opleidingen om zich voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan. (BusinessFunction) Studiekeuzebegelei- ding Het begeleiden van de deelnemer bij problemen met financiering, huisvesting, functiebeperkingen en persoonlijke situatie. (BusinessFunction) Persoonlijke situatiebegeleiding Het helpen van deelnemers bij het vinden van een baan. (BusinessFunction) Arbeidsmarktbegel- eiding Het domein betreffende Onderzoeksondersteuning. (Grouping) Onderzoeksondersteuning Het administratief en inhoudelijk ondersteunen van onderzoeken. (BusinessFunction) Onderzoeksdienstverlening Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringsonders- teuning Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregistra- tie Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningswerving Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksobject- werving De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken. (BusinessFunction) Onderzoeksdatama- nagement Deze svg is op 05-04-2024 12:47:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:47:08 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsfunctiemodel (detail)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-98f3db56-782c-e570-7927-ef1045555c8f
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Bedrijfsfunctiemodel (detail)
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)