Applicaties sturing

Het ondersteunen van het beheren van de enterprise-architectuur (ApplicationFunction) Architectuurbeheerfu- nctie De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Het ondersteunen van het modelleren van de enterprise-architectuur (ApplicationFunction) Architectuurmodelleri- ngsfunctie Het ondersteunen van processen om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten (ApplicationFunction) Compliancybewaking- sfunctie Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgangspunt Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Integrale veiligheidsbewaking Het ondersteunen van kwaliteitsmanagement (ApplicationFunction) Kwaliteitsmanageme- ntfunctie Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsmanageme- nt Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens (ApplicationFunction) Rapportagefunctie Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen. (BusinessFunction) Interne rapportages Het opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie. (BusinessFunction) Jaarverslaglegging Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen. (BusinessFunction) Overige externe rapportages Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancemanage- ment Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanagement Het ondersteunen van het bepalen en sturen van portfolio's van assets en veranderingen (ApplicationFunction) Portfoliomanagement- functie Het ondersteunen van het bepalen en sturen van programma's (ApplicationFunction) Programmamanagem- entfunctie Het ondersteunen van het bepalen en sturen van projecten (ApplicationFunction) Projectmanagementf- unctie Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfoliomanag- ement Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmamanagem- ent Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:33:01 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:33:01 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

NaamBeschrijvingApplicatiefunctiesBeheertBenadert
ArchitectuurbeheersysteemEen systeem die het modelleren en beheren van de enterprise-architectuur ondersteunt.Architectuurbeheerfunctie
Architectuurmodelleringsfunctie
Architectuur
Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeemSysteem dat processen ondersteunt om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten m.b.t. milieu, gezondheid en veiligheid.CompliancybewakingsfunctieBedrijfseis
Beleidsuitgangspunt
KwaliteitsmanagementsysteemEen systeem dat kwaliteitsmanagement ondersteunt.KwaliteitsmanagementfunctieDoelstelling
Indicator
Resultaat
ManagementinformatiesysteemEen systeem dat een integraal en historisch beeld geeft van gegevens.RapportagefunctieResultaatIndicator
Project Programma en Portfoliomanagement systeemEen systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's van assets en veranderingen.Portfoliomanagementfunctie
Programmamanagementfunctie
Projectmanagementfunctie
WerkactiviteitMedewerker