Medewerker

ArchiMate-element Medewerker
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-97bae4d3-be45-3145-ace5-555817268404
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Medewerker
Documentatie  : Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : hoog
Toelichting BIV-classificatie  : Extra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkerad- ministratie Het ondersteunen van het bepalen en sturen van programma's (ApplicationFunction) Programmama- nagementfunct- ie Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie. (BusinessFunction) Medewerkerbe- oordeling Het matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetplannings- functie Het ondersteunen van het bepalen en sturen van portfolio's van assets en veranderingen (ApplicationFunction) Portfoliomana- gementfunctie Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding. (BusinessFunction) Medewerkeron- twikkeling Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgege- vensbeheer Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekgeg- evensbeheer Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs (ApplicationFunction) Learning managementf- unctie Het ondersteunen van het toetsen van deelnemers (ApplicationFunction) Toetsuitvoerin- gsfunctie Het ondersteunen van het bepalen en sturen van projecten (ApplicationFunction) Projectmanag- ementfunctie Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratieverw- erkingsfunctie Het beheren van gegevens over auteurs van werken (ApplicationFunction) Auteurgegeve- nsbeheer Medewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Interne medewerker Het beheren van gegevens over autorisaties (ApplicationFunction) Autorisatiegeg- evensbeheer Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstr- uctiefunctie Het ondersteunen van alle inhoudelijke, logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkers (ApplicationFunction) Corporate LMS-functie Het beheren van gegevens over identiteiten (ApplicationFunction) Identiteitgegev- ensbeheer Het ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsen (ApplicationFunction) Toetsbeoordeli- ngsfunctie Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerk- ingsfunctie Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Externe medewerker Het ondersteunen van het matchen van vraag en aanbod van stageplaatsen en van afstudeertrajecten (ApplicationFunction) Stageplaatsma- tchingfunctie Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten (ApplicationFunction) Toetsvoorberei- dingsfunctie Het beheren van gegevens over de besteding van tijd van individuen (ApplicationFunction) Tijdregistratief- unctie Het ondersteunen van het beheren van contracten (ApplicationFunction) Contractbehee- rfunctie Het ondersteunen van het beheer van fysieke kaarten, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes. (ApplicationFunction) Kaartbeheerfu- nctie Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties (ApplicationFunction) Promotievolgf- unctie Het beheren van gegevens over medewerkers (ApplicationFunction) Medewerkerge- gevensbeheer Het ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemers (ApplicationFunction) Onderwijsplan- ningsfunctie Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Het beheren van gegevens over stage- en afstudeertrajecten en de voortgang daarvan (ApplicationFunction) Stagetrajectge- gevensbeheer Het beheren van gegevens over medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetgegevens- beheer Het ondersteunen van het beheren van productinkopen (ApplicationFunction) Procurementfu- nctie Het beheren van gegevens over betalingen (ApplicationFunction) Betalingsgege- vensbeheer Het ondersteunen van het beheer van faciliteiten (ApplicationFunction) Faciliteitenbeh- eerfunctie Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingscon- structie Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeve- nsbeheer Het ondersteunen van de identificatie van auteurs van werken (ApplicationFunction) Auteuridentific- atiefunctie Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksre- gistratiefunctie Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte en verlofadministr- atie Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationFunction) Roosterwijzigi- ngsfunctie Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublica- tiefunctie Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt. (BusinessObject) Onderzoeker Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties. (BusinessObject) Onderwijsmat- eriaal Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft medewerker AssociationRelationship heeft werkplek AssociationRelationship kan werkzaamheden verrichten als AssociationRelationship ontwikkelt AssociationRelationship voert uit AssociationRelationship wordt begeleid door AssociationRelationship wordt ingepland in AssociationRelationship wordt ingepland in Deze svg is op 20-04-2023 09:31:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 09:31:49 CEST