Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

(Wetenschappelijk) onderzoek

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessObjects > (Wetenschappelijk) onderzoek
ArchiMate-element (Wetenschappelijk) onderzoek
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-20345d2c-76c7-9260-1cd3-1a4711468a23
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : (Wetenschappelijk) onderzoek
Documentatie  : Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie.
Domein  : Onderzoek
Synoniemen  : Onderzoeksactiviteit
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : middel
Toelichting BIV-classificatie  : Het administratieve object. Bevat niet het onderzoeksresultaat of de onderzoeksgegevens.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappel- ijk) onderzoek Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties (ApplicationFunction) Promotievolgfu- nctie Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Het bepalen van de scoring van publicaties ten opzichte van anderen in een bepaalde discipline. (BusinessFunction) Impactanalyse Een onderzoek met een promotiemogelijkheden (BusinessObject) Promotieonderz- oek Het reviewen van onderzoeksresultaten van anderen. (BusinessFunction) Collegiale toetsing Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringson- dersteuning Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregi- stratie Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit Het ervoor zorgen dat onderzoeksgegevens met voldoende kwaliteit beschikbaar zijn voor het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksgeg- evensbeheer Het in detail bestuderen van bestaande literatuur die eerder als relevant is geïdentificeerd. (BusinessFunction) Literatuuronder- zoek Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoeksprot- ocoltoetsing Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar onderwijsmedewerkers binnen de instelling. (BusinessFunction) Kennisoverdrac- ht naar onderwijs Het verkennen van waardevolle onderzoeksonderwerpen. (BusinessFunction) Onderzoeksvraa- gidentificatie Het toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten. (BusinessFunction) Onderzoekstoet- sing Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbe- geleiding Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksgeg- evensfunctie Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar andere onderzoekers, bijvoorbeeld in een conferentie. (BusinessFunction) Kennisoverdrac- ht naar vakgenoten Het opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring. (BusinessFunction) Onderzoeksplan- ning Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksobje- ctwerving Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar. (BusinessFunction) Publicatiecreati- e Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningswe- rving Het verzamelen van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek. (BusinessFunction) Bronidentificatie Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksregi- stratiefunctie Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een overeenkomst tussen een onderwijsinstelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieoveree- nkomst Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt. (BusinessObject) Onderzoeker Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobje- ct Een verzameling organisaties die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Samenwerkings- verband Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship bekostigt AssociationRelationship is bron voor / is resultaat van AssociationRelationship is bron voor / wordt gecreëerd in AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship voert uit AssociationRelationship wordt onderzocht in AssociationRelationship wordt uitgevoerd door AssociationRelationship wordt uitgevoerd door Deze svg is op 14-10-2018 12:42:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 12:42:17 CEST