(Wetenschappelijk) onderzoek

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > (Wetenschappelijk) onderzoek
ArchiMate-element (Wetenschappelijk) onderzoek
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-20345d2c-76c7-9260-1cd3-1a4711468a23
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : (Wetenschappelijk) onderzoek
Documentatie  : Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie.
Domein  : Onderzoek
Synoniemen  : Onderzoeksactiviteit
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : middel
Toelichting BIV-classificatie  : Het administratieve object. Bevat niet het onderzoeksresultaat of de onderzoeksgegevens.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschapp- elijk) onderzoek Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties (ApplicationFunction) Promotievolgf- unctie Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Een onderzoek met een promotiemogelijkheden (BusinessObject) Promotieonder- zoek Het beheren van gegevens over klinische onderzoeken. (ApplicationFunction) Clinical Trial Management- functie Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringso- ndersteuning Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksre- gistratie Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken. (BusinessFunction) Onderzoeksda- tamanagement Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoekspr- otocoltoetsing Het evalueren van een onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten en hun impact. (BusinessFunction) Onderzoeksev- aluatie Het ondersteunen van het managen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoeksm- anagementfun- ctie De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksm- ethode Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksob- jectwerving Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningsw- erving Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksre- gistratiefunctie Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvr- aag Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfin- anciering De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksop- zet Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksge- gevens Middel met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten. (BusinessObject) Onderzoeksfac- iliteit Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksob- ject Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoekspr- oject Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekscol- laboratie Een organisatie die samen met andere onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers een bepaald onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekspa- rtner Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt. (BusinessObject) Onderzoeker AccessRelationship R AggregationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship beantwoordt AssociationRelationship bekostigt AssociationRelationship beschrijft uitvoering van AssociationRelationship creëert AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship onderzoekt AssociationRelationship stuurt AssociationRelationship wordt uitgevoerd door AssociationRelationship wordt uitgevoerd door AssociationRelationship wordt uitgevoerd door Deze svg is op 21-04-2023 16:45:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 16:45:49 CEST