(Wetenschappelijk) onderzoek

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > (Wetenschappelijk) onderzoek
ArchiMate-element (Wetenschappelijk) onderzoek
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-20345d2c-76c7-9260-1cd3-1a4711468a23
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : (Wetenschappelijk) onderzoek
Documentatie  : Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie.
Domein  : Onderzoek
Synoniemen  : Onderzoeksactiviteit
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : middel
Toelichting BIV-classificatie  : Het administratieve object. Bevat niet het onderzoeksresultaat of de onderzoeksgegevens.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschapp- elijk) onderzoek Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoekspr- otocoltoetsing Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfin- anciering Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksob- jectwerving Het ondersteunen van het managen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoeksm- anagementfun- ctie Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksre- gistratie Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksge- gevens Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksob- ject Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties (ApplicationFunction) Promotievolgf- unctie Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoekspr- oject Het evalueren van een onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten en hun impact. (BusinessFunction) Onderzoeksev- aluatie Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvr- aag De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken. (BusinessFunction) Onderzoeksda- tamanagement Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringso- ndersteuning Het beheren van gegevens over klinische onderzoeken. (ApplicationFunction) Clinical Trial Management- functie De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksop- zet Een onderzoek met een promotiemogelijkheden (BusinessObject) Promotieonde- rzoek Een organisatie die samen met andere onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers een bepaald onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekspa- rtner Middel met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten. (BusinessObject) Onderzoeksfa- ciliteit Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksre- gistratiefunctie De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksm- ethode Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningsw- erving Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt. (BusinessObject) Onderzoeker Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoeksco- llaboratie AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship bekostigt AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship creëert AggregationRelationship AssociationRelationship onderzoekt AccessRelationship R AssociationRelationship stuurt AccessRelationship R AssociationRelationship beantwoordt AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship beschrijft uitvoering van AssociationRelationship gebruikt SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt uitgevoerd door AssociationRelationship gebruikt AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship wordt uitgevoerd door AssociationRelationship wordt uitgevoerd door Deze svg is op 06-04-2024 00:39:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:05 CEST