Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogramma Een overeenkomst tussen een instelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovereenko- mst Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobject Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens Een door de overheid of bevoegd gezag verleend exclusief recht tot het maken of verkopen van een industrieel product dat is verleend in een verslagjaar. (BusinessObject) Octrooi Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt. (BusinessObject) Onderzoeker Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Een organisatie die samen met andere onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers een bepaald onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekspartner Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfinancie- ring Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksproject Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvraag Beoordeling van de kaders en randvoorwaarden van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoekstoets De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksmetho- de De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksopzet Middel met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten. (BusinessObject) Onderzoeksfaciliteit Een instrument met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten. (BusinessObject) Onderzoeksinstrum- ent Een verzameling waarden van kwalitatieve of kwantitatieve variabelen die zijn gemeten en/of verzameld en die kunnen worden geanalyseerd of waarover kan worden gerapporteerd. (BusinessObject) Dataset Geheel van programmatuur met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten, waarmee computers of andere digitale apparaten bewerkingen en taken uitvoeren. (BusinessObject) Onderzoekssoftware Een conceptuele weergave van de werkelijkheid die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek. (BusinessObject) Wetenschappelijk model De beschrijving en/of metadatering van een fysiek of digitaal object. (BusinessObject) Objectbeschrijving De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook. (BusinessObject) Onderzoeks(tussen)resultaat Een veronderstelling die nog niet bewezen is, vaak in de vorm van het verwachte antwoord op een onderzoeksvraag. (BusinessObject) Onderzoekshypoth- ese Een waarneming ten aanzien van een bepaald onderzoeksonderwerp. (BusinessObject) Onderzoeksbevindi- ng Een gevolgtrekking uit de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksconclus- ie Het medium waarlangs een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten. (BusinessObject) Disseminatiemediu- m De vorm waarin een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten. (BusinessObject) Disseminatievorm De rechten, plichten en beperkingen die gelden voor een ontsloten onderzoeks(tussen)resultaat. (BusinessObject) Disseminatiepolicy Beoordeling van een onderzoeks(tussen)resultaat en/of disseminatie. (BusinessObject) Review Persoon die een review uitvoert. (BusinessObject) Reviewer Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt. (BusinessObject) Impact Het effect van een onderzoeksresultaat op de wetenschap. (BusinessObject) Wetenschappelijk effect Het effect van een onderzoeksresultaat op de maatschappij. (BusinessObject) Maatschappelijk effect Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekscollabo- ratie AssociationRelationship is basis voor AssociationRelationship leidt tot AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship wordt uitgevoerd door AssociationRelationship beantwoordt AssociationRelationship beschrijft uitvoering van AssociationRelationship creëert AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship onderzoekt AssociationRelationship wordt uitgevoerd door AssociationRelationship wordt uitgevoerd door AssociationRelationship wordt beschreven door AssociationRelationship valideert SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt begeleid door AssociationRelationship voert uit AssociationRelationship kan werkzaamhe- den verrichten als AssociationRelationship voert uit AssociationRelationship kan werkzaamhe- den verrichten als AssociationRelationship heeft medewerker AssociationRelationship verzorgt onderwijs aan AssociationRelationship produceert SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship bekostigt AssociationRelationship AssociationRelationship stuurt AssociationRelationship omvat AssociationRelationship AssociationRelationship wordt uitgevoerd in AssociationRelationship toetst AssociationRelationship omvat AssociationRelationship gebruikt SpecializationRelationship AssociationRelationship genereert SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship wordt beoordeeld in AssociationRelationship heeft effect AssociationRelationship wordt beschikbaar gesteld als AssociationRelationship ondersteunt AssociationRelationship weerlegt AssociationRelationship Doet uitspraak over AssociationRelationship heeft AssociationRelationship voert uit AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship wordt beoordeeld in AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship kan worden gebruikt als AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:48:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:48:42 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   

   
   

   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-2c2f5f5a-9701-f33e-e3b8-b572ae9f9c28
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
Elementen  : 
Relaties  :