Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksgegevens

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessObjects > Onderzoeksgegevens
ArchiMate-element Onderzoeksgegevens
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-dafdab74-1e70-3824-8cbd-172164bb9340
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderzoeksgegevens
Documentatie  : De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan.
Domein  : Onderzoek, Informatieontsluiting
Synoniemen  : Onderzoeksdata
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : middel
Toelichting BIV-classificatie  : Het resultaat van het primaire proces moet integer zijn.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens Het domein betreffende Informatieontsluiting (Grouping) Informatieonslu- iting Het ondersteunen van de analyse van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensanalys- efunctie Het gedurende zeer lange tijd beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen. (BusinessFunction) Onderzoeksresu- ltaatpreserverin- g Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensverw- erking en analyse Het op gecontroleerde wijze beheren van onderzoeksresultaten. (BusinessFunction) Onderzoeksresu- ltaatarchivering Het aanvragen van octrooien voor de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Octrooiwerving Het ondersteunen van de visualisatie van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensvisuali- satiefunctie Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksresu- ltaatborging Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksgeg- evensfunctie Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Kennisvermarkti- ng Het ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgeg- evensverzamelf- unctie Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar. (BusinessFunction) Publicatiecreati- e Het verzamelen van nieuwe onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscollect- ie Het bepalen van de scoring van publicaties ten opzichte van anderen in een bepaalde discipline. (BusinessFunction) Impactanalyse Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgeg- evensarchiverin- gsfunctie Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbe- geleiding Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaard- igheidsonderste- uning Het ondersteunen van het publiceren van resultaten van een onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoekspubl- icatiebeheer Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang. (BusinessFunction) Kennisoverdrac- ht naar maatschappij Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie. (BusinessFunction) Kennisoverdrac- ht naar bedrijven Het verzamelen van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek. (BusinessFunction) Bronidentificatie Het reviewen van onderzoeksresultaten van anderen. (BusinessFunction) Collegiale toetsing Het in detail bestuderen van bestaande literatuur die eerder als relevant is geïdentificeerd. (BusinessFunction) Literatuuronder- zoek Het ervoor zorgen dat onderzoeksgegevens met voldoende kwaliteit beschikbaar zijn voor het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksgeg- evensbeheer Het begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn. (BusinessFunction) Start upbegeleiding Het beschikbaar stellen van de resultaten van de onderzoeken van de instelling. (BusinessFunction) Onderzoeksresu- ltaatontsluiting Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoeksprot- ocoltoetsing Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar andere onderzoekers, bijvoorbeeld in een conferentie. (BusinessFunction) Kennisoverdrac- ht naar vakgenoten Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar onderwijsmedewerkers binnen de instelling. (BusinessFunction) Kennisoverdrac- ht naar onderwijs Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappel- ijk) onderzoek Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobje- ct AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship is bron voor / wordt gecreëerd in AssociationRelationship wordt gegenereerd door Deze svg is op 05-01-2019 05:28:48 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 05-01-2019 05:28:48 CET