Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 50 pages using this property.
I
Het effect van een onderzoeksresultaat op de maatschappij.  +
Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek.  +
Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier.  +
Een systeem dat kwaliteitsmanagement ondersteunt.  +
Het begeleiden van deelnemers in hun leertraject.  +
Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep.  +
Ondersteunt het afbakenen van delen van de IT-omgeving.  +
Het beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer.  +
Het beheren van gegevens over facturen  +
Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt.  +
Het verwerven van octrooien voor de onderzoeksresultaten.  +
Een systeem dat specifieke leerinhoud voor de deelnemer zichtbaar maakt.  +
Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. Competenties zijn samengesteld van karakter, verwijzen naar onderliggende vaardigheids-, kennis- en houdingsdomeinen en worden in een context toegepast en ontwikkeld (COLO, 2007).  +
Beoordeling van de kaders en randvoorwaarden van een onderzoek.  +
Een verzameling van systemen die het maken van ongestructureerde gegevens zoals presentaties, documenten en spreadsheets ondersteunt.  +
Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen.  +
Het beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek.  +
Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal.  +
Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers.  +
Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers  +
Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden.  +
Een individu of organisatie die een vordering heeft bij de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan de instelling. In de praktijk meestal een leverancier of opdractnemer.  +
Het uitvoeren van een analyse voor een beleidsterrein (ontwikkelingen en trends, strategische keuzes, meerjarenplanningen, bereikte beleidsresultaten, leerpunten ect).  +
Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen.  +
Het uitvoeren van een analyse op de locatie van de data. Het analyseresultaat wordt teruggezonden zonder dat directe toegang tot de geanalyseerde data nodig is.  +
Het beschermen van (het intellectueel eigendom op) kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).  +
Ondersteunt het voorkomen en detecteren van aanvallen van de IT-omgeving.  +
Ondersteunt het scannen, indexeren, herkennen en converteren van documenten.  +
Het voorbereiden van de toetsactiviteiten.  +
Het verstrekken van informatie naar externe partijen.  +
Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie.  +
Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn).  +
Het opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie.  +
Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren.  +
Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm.  +
Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang.  +
Een systeem dat het opnemen, beheren en publiceren van video's ondersteunt.  +
Een systeem dat het beheren van gebouwen en de daaraan verbonden faciliteiten en goederenstromen ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het beheren en publiceren van web content  +
Het toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten.  +
Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren.  +
Een door de overheid of bevoegd gezag verleend exclusief recht tot het maken of verkopen van een industrieel product dat is verleend in een verslagjaar.  +
Het opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring.  +
Het aanvragen van een financiering voor een onderzoek.  +
Een systeem dat onderzoeksresultaten ontsluit, zowel publicaties als onderzoeksgegevens.  +
Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling.  +
Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen.  +
Het beheren van gegevens over medewerkerinzet  +