Onderzoeksgegevens

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 15 sep 2019 om 14:03 (SmartConnect import, batch-id = HORA 2.1.xml-20190915125321)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-element Onderzoeksgegevens
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-dafdab74-1e70-3824-8cbd-172164bb9340
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksgegevens
Documentatie  : Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren.
Domein  : Onderzoek
Synoniemen  : Onderzoeksdata
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : middel
Toelichting BIV-classificatie  : Het resultaat van het primaire proces moet integer zijn.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksge- gevens Het ondersteunen van de analyse van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensanal- ysefunctie Het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties. (ApplicationFunction) Computefuncti- e Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensver- werking en- analyse Het bewaren van versies van (delen van) onderzoeksgegevenssets en bijbehorende metadata. (ApplicationFunction) Onderzoekgeg- evensversione- ringfunctie Het klaarzetten van grote datasets ten behoeve van het uitvoeren van rekenkundige operaties. (ApplicationFunction) Datastagingfu- nctie Het ontsluiten van informatie over de beschikbare onderzoeksgegevenssets. (ApplicationFunction) Catalogusfunct- ie Het ondersteunen van het ontdekken van gegevens in een dataset. (ApplicationFunction) Datadiscoveryf- unctie Een verzameling waarden van kwalitatieve of kwantitatieve variabelen die zijn gemeten en/of verzameld en die kunnen worden geanalyseerd of waarover kan worden gerapporteerd. (BusinessObject) Dataset Het - op een veilige manier - overdragen van onderzoeksgegevens, zo nodig gepseudonimiseerd en/of via een Trusted Third Party. (ApplicationFunction) Datatransferfu- nctie Het ondersteunen van de visualisatie van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensvisu- alisatiefunctie Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevensbeheerf- unctie Het ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevensverzam- elfunctie Geheel van programmatuur met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten, waarmee computers of andere digitale apparaten bewerkingen en taken uitvoeren. (BusinessObject) Onderzoeksso- ftware Het beheren van metadata van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Metadatabehe- erfunctie Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Het verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscolle- ctie Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevensarchive- ringsfunctie Het ondersteunen van het creëren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevenscreatief- unctie Het ondersteunen van het preserveren van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Onderzoeksge- gevenspreserv- atiefunctie Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Een conceptuele weergave van de werkelijkheid die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek. (BusinessObject) Wetenschappe- lijk model De beschrijving en/of metadatering van een fysiek of digitaal object. (BusinessObject) Objectbeschrij- ving Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaar- digheidsonder- steuning De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken. (BusinessFunction) Onderzoeksda- tamanagement De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook. (BusinessObject) Onderzoeks(tu- ssen)resultaat Het onderesteunen van het detecteren en corrigeren of verwijderen van invalide gegevens. (ApplicationFunction) Data cleansing- functie Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschapp- elijk) onderzoek Een instrument met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten. (BusinessObject) Onderzoeksins- trument Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Een waarneming ten aanzien van een bepaald onderzoeksonderwerp. (BusinessObject) Onderzoeksbe- vinding Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksob- ject AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship creëert AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship genereert AssociationRelationship kan worden gebruikt als AssociationRelationship valideert AssociationRelationship wordt beschreven door Deze svg is op 21-04-2023 00:14:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 00:14:54 CEST