Rooster

ArchiMate-element Rooster
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-8d2b0c2d-c6ae-f278-0a98-a110131a8914
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Rooster
Documentatie  : De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : hoog
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : BeÏnvloedt primair proces.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbe- waking Het koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Toetsroosterco- nstructie Het organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen). (BusinessFunction) Voorbereiding onderwijsuitvo- ering Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- eringsevaluatie Het ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemers (ApplicationFunction) Onderwijsplan- ningsfunctie Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal. (BusinessFunction) Toepassing leermaterialen Het beschikbaar stellen van het rooster aan alle relevante doelgroepen. (BusinessFunction) Roosterpublica- tie Het voorbereiden van de toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsvoorberei- ding Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Lesroostercon- structie Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplann- ing Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaan- bodgegevensb- eheer Het aanbrengen van correcties in het rooster zodat deze beter past op de daadwerkelijke beschikbaarheid van mensen en middelen. (BusinessFunction) Roosterwijzigi- ng Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublica- tiefunctie Het beheren van gegevens over de besteding van tijd van individuen (ApplicationFunction) Tijdregistratief- unctie Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers (ApplicationFunction) Studievolgfunc- tie Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstr- uctiefunctie Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationFunction) Roosterwijzigi- ngsfunctie Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid. (BusinessObject) Onderwijseen- heiddeelname De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeracti- viteit Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt ingepland in AssociationRelationship wordt ingepland in AssociationRelationship wordt ingepland in AssociationRelationship wordt ingepland in AssociationRelationship wordt ingepland in Deze svg is op 20-04-2023 07:06:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 07:06:57 CEST